Java Swing với Button và TextFieldĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo giao diện gồm một Button và một TextField. TextField chứa giá trị khởi đầu là 0, khi người dùng ấn chuột vào Button, giá trị của trường TextField tăng lên 1.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kế thừa và triển khai các phương thức đã được đề ra ở các lớp cha
 • Phân tích và thiết kế các đối tượng trên giao diện là các components
 • Hiểu rõ bản chất cách hoạt động các đối tượng

Cấu trúc thư mục:
src
|——buildUI
   |——IncreaseNumber.java
|——usingUI
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File IncreaseNumber.java:


package buildUI;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class IncreaseNumber extends JFrame implements ActionListener {
  // Giao dien co 1 button + 1 textfields
  JButton bt;
  JTextField tf;

  // Bien dem
  int dem = 0;

  // Ham khoi tao -> Tao giao dien
  public IncreaseNumber() {
    // Tao button co nhan
    bt = new JButton("increase");

    // Nhan biet khi nao click button
    bt.addActionListener(this);

    // Tao textfield va khoi tao gia tri bang 0
    tf = new JTextField("0");

    // Tao container
    Container cont = this.getContentPane();

    // Thiet lap bo quan ly trinh bay thanh FlowLayout
    cont.setLayout(new FlowLayout());

    // Dat button va textfield len container
    cont.add(bt);
    cont.add(tf);

    // Thiet lap kich thuoc vua du chua cac component
    pack();

    // Cho hien thi Jframe
    setVisible(true);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // Tang bien dem
    dem++;

    // Gan gia tri len textfield
    tf.setText(String.valueOf(dem));
  }
}

File MainClass.java:


package usingUI;

import buildUI.IncreaseNumber;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    new IncreaseNumber();
  }
}

Kết quả chương trình:
bai35-increase

Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese