Xây dựng lớp và đối tượng Time trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo lớp Time biểu diễn thời gian gồm 3 thuộc tính giây, phút, giờ (second, minute, hour) và các phương thức: Khởi tạo, lấy và thiết lập giá trị cho các thuộc tính, tăng giờ, phút, giây lên 1 đơn vị. Tại hàm main, tạo đối tượng lớp Time có giá trị giờ, phút, giây là 7, 0, 0 sau đó dùng vòng lặp while vô tận để biểu diễn đồng hồ.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đối tượng chương trình từ đối tượng thực tế
 • Phân chia các thành phần khi xây dựng lớp
 • Xác định kiểu dữ liệu đúng cho các biến và hàm

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Time.java
|——UseClass
   |——MainUse.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Time.java:


package BuildClass;

public class Time {
  // Thuoc tinh
  private int second; // tu 0 den 59
  private int minute; // tu 0 den 59
  private int hour; // tu 0 den 23

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Time() {
    this.second = 0;
    this.minute = 0;
    this.hour = 0;
  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Time(int second, int minute, int hour) {
    this.second = second;
    this.minute = minute;
    this.hour = hour;
  }

  // Ham getter va setter cho cac thuoc tinh
  public int getSecond() {
    return second;
  }

  public void setSecond(int second) {
    // Neu secord > 60 thi reset second = 0
    if (second >= 0 && second < 60) {
      this.second = second;
    } else {
      this.second = 0;
    }
  }

  public int getMinute() {
    return minute;
  }

  public void setMinute(int minute) {
    // Neu minute > 60 thi reset minute = 0
    if (minute >= 0 && minute < 60) {
      this.minute = minute;
    } else {
      this.minute = 0;
    }
  }

  public int getHour() {
    return hour;
  }

  public void setHour(int hour) {
    // Neu hour > 23 thi reset hour =0
    if (hour >= 0 && hour < 24) {
      this.hour = hour;
    } else {
      this.hour = 0;
    }
  }

  // Hien thi thoi gian
  @Override
  public String toString() {
    String str = "";
    if (hour == 12 || hour == 0) {
      str += 12;
    } else {
      str += (hour % 12);
    }
    str += ":";
    if (minute < 10) {
      str += "0";
    } else {
      str += "";
    }
    str += minute + ":";
    if (second < 10) {
      str += "0";
    } else {
      str += "";
    }
    str += second;
    if (hour < 12) {
      str += " AM";
    } else {
      str += " PM";
    }
    return str;
  }

  // Tang giay len 1 don vi
  public void tangGiay() {
    this.setSecond(this.second + 1);
    // Neu giay tang len 60 thi giay reset ve 0, va tang phut len 1
    if (this.second == 0) {
      tangPhut();
    }
  }

  // Tang phut len 1 don vi
  public void tangPhut() {
    this.setMinute(this.minute + 1);
    // Neu phut tang len 60 thi phut reset ve 0, va tang gio len 1
    if (this.minute == 0) {
      tangGio();
    }
  }

  // Tang gio len 1 don vi, neu gio len 24 thi gio reset ve 0
  public void tangGio() {
    this.setHour(this.hour + 1);
  }
}

File MainUse.java:


package UseClass;

import BuildClass.Time;

public class MainUse {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong
    Time O = new Time(0, 0, 7);
    System.out.println("Thoi gian da thiet lap: " + O.toString());
    while (true) {
      // Hien thi thoi gian hien tai
      System.out.println(O.toString());
      try {
        Thread.sleep(1000);
        O.tangGiay();
      } catch (Exception ex) {

      }
    }
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

You may also like...

Trả lời