Lớp Employee kế thừa lớp Person trong JavaĐề bài: Tạo lớp Person gồm 3 thuộc tính name, age, adress và các phương thức khởi tạo, hiển thị thông tin các thuộc tính. Tạo lớp Employee kế thừa lớp Person có thêm 2 thuộc tính salary và rate cùng với các phương thức khởi tạo, tính tổng lương và hiển thị thông tin nhân viên.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đối tượng chương trình từ các đối tượng thực tế.
 • Phân tích các thành phần của lớp chương trình như phương thức và thuộc tính
 • Xác định kiểu dữ liệu của các biến và hàm

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Person.java
   |——Employee.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Person.java:


package BuildClass;

public class Person {
  // Thuoc tinh
  private String name;
  private int age;
  private String adreess;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Person() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Person(String name, int age, String adreess) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.adreess = adreess;
  }

  // Ham hien thi thong tin
  public void hienThiThongTin() {
    System.out.println("\tTen: " + name);
    System.out.println("\tTuoi: " + age);
    System.out.println("\tDia chi: " + adreess);
  }
}

File Employee.java:


package BuildClass;

public class Employee extends Person {
  // Thuoc tinh
  private double salary;
  private double rate;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Employee() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Employee(String name, int age, String address, double salary, double rate) {
    super(name, age, address);
    this.salary = salary;
    this.rate = rate;
  }

  // Ham tinh tong luong
  public double totalSalary() {
    return salary * rate;
  }

  // Ham hien thi thong tin
  public void hienThiThongTin() {
    super.hienThiThongTin();
    System.out.println("\tTong luong: " + totalSalary());
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Employee;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong Employee
    Employee employee = new Employee("Tuan", 30, "Ha Noi", 123, 123);

    // Hien thi thong tin employee
    employee.hienThiThongTin();
  }
}

Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese