Lớp Employee kế thừa lớp Person trong JavaĐề bài: Tạo lớp Person gồm 3 thuộc tính name, age, adress và các phương thức khởi tạo, hiển thị thông tin các thuộc tính. Tạo lớp Employee kế thừa lớp Person có thêm 2 thuộc tính salary và rate cùng với các phương thức khởi tạo, tính tổng lương và hiển thị thông tin nhân viên.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đối tượng chương trình từ các đối tượng thực tế.
 • Phân tích các thành phần của lớp chương trình như phương thức và thuộc tính
 • Xác định kiểu dữ liệu của các biến và hàm

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Person.java
   |——Employee.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Person.java:


package BuildClass;

public class Person {
  // Thuoc tinh
  private String name;
  private int age;
  private String adreess;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Person() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Person(String name, int age, String adreess) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.adreess = adreess;
  }

  // Ham hien thi thong tin
  public void hienThiThongTin() {
    System.out.println("\tTen: " + name);
    System.out.println("\tTuoi: " + age);
    System.out.println("\tDia chi: " + adreess);
  }
}

File Employee.java:


package BuildClass;

public class Employee extends Person {
  // Thuoc tinh
  private double salary;
  private double rate;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Employee() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Employee(String name, int age, String address, double salary, double rate) {
    super(name, age, address);
    this.salary = salary;
    this.rate = rate;
  }

  // Ham tinh tong luong
  public double totalSalary() {
    return salary * rate;
  }

  // Ham hien thi thong tin
  public void hienThiThongTin() {
    super.hienThiThongTin();
    System.out.println("\tTong luong: " + totalSalary());
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Employee;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong Employee
    Employee employee = new Employee("Tuan", 30, "Ha Noi", 123, 123);

    // Hien thi thong tin employee
    employee.hienThiThongTin();
  }
}

Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời