Sắp xếp mảng số nguyên trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để sắp xếp mảng các số nguyễn theo thứ tự tăng dần giá trị các phần tử
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu các biến
 • Sử dụng vòng lặp for và lệnh điều kiện để sắp xếp mảng theo chiều tăng dần

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK 8.x:


package timoday;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Nhap so luong phan tu
    System.out.print("Nhap vao so luong phan tu n = ");
    int n = sc.nextInt();

    // Khai bao mang
    int[] a = new int[n];

    // Nhap mang
    System.out.println("Nhap vao mang cac so nguyen:");
    nhapMang(a, n, sc);

    // Hien thi mang
    System.out.println("Mang vua nhap la:");
    hienThi(a, n);

    // Sap xep mang theo chieu tang dan
    System.out.println("\nMang sau khi sap xep tang dan la:");
    sapXepTangDan(a, n);
    hienThi(a, n);

    sc.close();
  }

  private static void nhapMang(int[] a, int n, Scanner sc) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print("Phan tu thu " + (i + 1) + " la: ");
      a[i] = sc.nextInt();
    }
  }

  private static void hienThi(int[] a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print(a[i] + "\t");
    }
  }

  private static void sapXepTangDan(int[] a, int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        if (a[i] > a[j]) {
          int tg = a[i];
          a[i] = a[j];
          a[j] = tg;
        }
      }
    }
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

You may also like...

Trả lời