Tạo và sử dụng lớp Matrix trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp Matrix để biểu diễn lớp ma trận bao gồm các phương thức sau:

 1. Matrix(int m, int n): Hàm khởi tạo, với m: số hàng và n: số cột
 2. display(): Hiển thị ma trận theo đúng định dạng
 3. add(Matrix mt2): Cộng 2 ma trận
 4. sub(Matrix mt2): Trừ 2 ma trận
 5. prod(Matrix mt2): Nhân 2 ma trận
 6. transpose(): Chuyển vị ma trận
 7. isSquare(): Kiểm tra ma trận vuông
 8. rowSwap(int h1, int h2): Hoán đổi giữa 2 hàng h1 và h2
 9. colSwap(int c1, int c2): Hoán đổi giữa 2 cột c1 và c2
 10. sumRow(int h): Tính tổng các phần tử trên hàng h
 11. sumCol(int c): Tính tổng các phần tử trên cột c
 12. max(): Tìm phần tử lớn nhất của ma trận
 13. min(): Tìm phần tử nhỏ nhất của ma trận
 14. maxRow(int h): Tìm phần tử lớn nhất của hàng h
 15. minRow(int h): Tìm phần tử nhỏ nhất của hàng h
 16. maxCol(int c): Tìm phần tử lớn nhất của cột c
 17. minCol(int c): Tìm phần tử nhỏ nhất của cột c

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thực tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức cho lớp và đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các thuộc tính và phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Matrix.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Matrix.java:


package BuildClass;

import java.util.Scanner;

public class Matrix {
  // Gioi han so hang va so cot
  private final int SIZE = 50;

  // Thuoc tinh
  private int m; // so hang
  private int n; // so cot
  private int[][] a;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Matrix() {
    m = 0;
    n = 0;
    a = new int[m][n];
  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Matrix(int m, int n) {
    if (m >= SIZE || n >= SIZE) {
      m = 3;
      n = 3;
      a = new int[m][n];
    } else {
      this.m = m;
      this.n = n;
      a = new int[m][n];
    }
  }

  // Ham lay thong tin so hang
  public int getRowNum() {
    return m;
  }

  // Ham lay thong ton so cot
  public int getColNum() {
    return n;
  }

  // Nhap ma tran
  public void enterMatrix(Scanner sc) {
    System.out.print("Nhap vao so hang: ");
    m = sc.nextInt();
    System.out.print("Nhap vao so cot: ");
    n = sc.nextInt();
    a = new int[m][n];
    System.out.println("Nhap vao gia tri cho ma tran:");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        System.out.print("\tPhan tu thu [" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "]: ");
        a[i][j] = sc.nextInt();
      }
    }
  }

  // Hien thi ma tran
  public void display() {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        System.out.print(a[i][j] + "\t");
      }
      System.out.println();
    }
  }

  // Cong ma tran
  public Matrix add(Matrix mt2) {
    Matrix mtTong = new Matrix(m, n);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        mtTong.a[i][j] = a[i][j] + mt2.a[i][j];
      }
    }

    return mtTong;
  }

  // Tru ma tran
  public Matrix sub(Matrix mt2) {
    Matrix mtTru = new Matrix(m, n);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        mtTru.a[i][j] = a[i][j] - mt2.a[i][j];
      }
    }

    return mtTru;
  }

  // Nhan 2 ma tran
  public Matrix prod(Matrix mt2) {
    Matrix mtTich = new Matrix(m, mt2.n);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < mt2.n; j++) {
        mtTich.a[i][j] = 0;
        for (int k = 0; k < n; k++) {
          mtTich.a[i][j] += a[i][k] * mt2.a[k][j];
        }
      }
    }

    return mtTich;
  }

  // Chuyen vi ma tran
  public Matrix transpose() {
    Matrix mtTran = new Matrix(n, m);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        mtTran.a[i][j] = a[j][i];
      }
    }

    return mtTran;
  }

  // Kiem tra ma tran vuong
  public boolean isSquare() {
    return (m == n ? true : false);
  }

  // Hoan doi giua 2 hang h1 va h2
  public void rowSwap(int h1, int h2) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int tg = a[h1 - 1][i];
      a[h1 - 1][i] = a[h2 - 1][i];
      a[h2 - 1][i] = tg;
    }
  }

  // Hoan doi giua 2 cot c1 va c2
  public void colSwap(int c1, int c2) {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      int tg = a[i][c1 - 1];
      a[i][c1 - 1] = a[i][c2 - 1];
      a[i][c2 - 1] = tg;
    }
  }

  // Tinh tong phan tu tren hang h
  public int sumRow(int h) {
    int s = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      s += a[h - 1][i];
    }

    return s;
  }

  // Tinh tong phan tu tren cot c
  public int sumCol(int c) {
    int s = 0;

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      s += a[i][c - 1];
    }

    return s;
  }

  // Tim phan tu lon nhat cua ma tran
  public int max() {
    int max = a[0][0];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (max < a[i][j]) {
          max = a[i][j];
        }
      }
    }

    return max;
  }

  // Tim phan tu nhho nhat cua ma tran
  public int min() {
    int min = a[0][0];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (min > a[i][j]) {
          min = a[i][j];
        }
      }
    }

    return min;
  }

  // Tim phan tu lon nhat cua hang h
  public int maxRow(int h) {
    int max = a[h - 1][0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (max < a[h - 1][i]) {
        max = a[h - 1][i];
      }
    }

    return max;
  }

  // Tim phan tu nho nhat cua hang h
  public int minRow(int h) {
    int min = a[h - 1][0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (min > a[h - 1][i]) {
        min = a[h - 1][i];
      }
    }

    return min;
  }

  // Tim phan tu lon nhat cua cot c
  public int maxCol(int c) {
    int max = a[0][c - 1];

    for (int i = 1; i < m; i++) {
      if (max < a[i][c - 1]) {
        max = a[i][c - 1];
      }
    }

    return max;
  }

  // Tim phan tu nho nhat cua cot c
  public int minCol(int c) {
    int min = a[0][c - 1];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      if (min > a[i][c - 1]) {
        min = a[i][c - 1];
      }
    }

    return min;
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Matrix;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    Matrix mt1 = new Matrix();
    Matrix mt2 = new Matrix();
    Matrix mtTong;
    Matrix mtTich;

    // Khai bao bien
    int h1, h2;

    // Nhap ma tran
    System.out.println("Nhap vao ma tran thu nhat:");
    mt1.enterMatrix(sc);
    System.out.println("Nhap vao ma tran thu hai:");
    mt2.enterMatrix(sc);

    // Tinh tong 2 ma tran
    mtTong = mt1.add(mt2);

    // Tinh tich 2 ma tran
    mtTich = mt1.prod(mt2);

    // Hien thi
    System.out.println("Ma tran thu nhat vua nhap la:");
    mt1.display();
    System.out.println("Ma tran thu hai vua nhap la:");
    mt2.display();
    System.out.println("Ma tran tong la:");
    mtTong.display();
    System.out.println("Ma tran tich la:");
    mtTich.display();

    // Hoan giua 2 dong h1 va h2 trong ma tran 1
    System.out.println("Hoan doi hang trong ma tran 1:");
    do {
      System.out.print("Nhap vao hang hoan doi thu nhat: ");
      h1 = sc.nextInt();
      System.out.print("Nhap vao hang hoan doi thu hai: ");
      h2 = sc.nextInt();

      if (h1 > mt1.getRowNum() || h2 > mt1.getRowNum()) {
        System.out.println("Hay nhap lai thon tin so hang can hoan doi!");
      }
    } while (h1 > mt1.getRowNum() || h2 > mt1.getRowNum());

    // Hoan doi
    mt1.rowSwap(h1, h2);
    System.out.println("Ma tran 1 sau khi hoan doi la:");
    mt1.display();

    // Hoan doi hang 1 va hang 3 cua mt1
    mt1.colSwap(1, 3); // Minh gia su ma tran vuong 3x3 nhe
    System.out.println("Ma tran 1 sau khi hoan doi cot 1 va cot 2 la:");
    mt1.display();

    // Tinh tong cac phan tu tren hang 3 cua mt1
    mt1.sumRow(3); // Minh gia su ma tran vuong 3x3 nhe

    // Tim max cua mt1
    System.out.println("Phan tu lon nhat cua ma tran 1 la: " + mt1.max());

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese