Tạo và sử dụng lớp Matrix trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp Matrix để biểu diễn lớp ma trận bao gồm các phương thức sau:

 1. Matrix(int m, int n): Hàm khởi tạo, với m: số hàng và n: số cột
 2. display(): Hiển thị ma trận theo đúng định dạng
 3. add(Matrix mt2): Cộng 2 ma trận
 4. sub(Matrix mt2): Trừ 2 ma trận
 5. prod(Matrix mt2): Nhân 2 ma trận
 6. transpose(): Chuyển vị ma trận
 7. isSquare(): Kiểm tra ma trận vuông
 8. rowSwap(int h1, int h2): Hoán đổi giữa 2 hàng h1 và h2
 9. colSwap(int c1, int c2): Hoán đổi giữa 2 cột c1 và c2
 10. sumRow(int h): Tính tổng các phần tử trên hàng h
 11. sumCol(int c): Tính tổng các phần tử trên cột c
 12. max(): Tìm phần tử lớn nhất của ma trận
 13. min(): Tìm phần tử nhỏ nhất của ma trận
 14. maxRow(int h): Tìm phần tử lớn nhất của hàng h
 15. minRow(int h): Tìm phần tử nhỏ nhất của hàng h
 16. maxCol(int c): Tìm phần tử lớn nhất của cột c
 17. minCol(int c): Tìm phần tử nhỏ nhất của cột c

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thực tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức cho lớp và đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các thuộc tính và phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Matrix.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Matrix.java:


package BuildClass;

import java.util.Scanner;

public class Matrix {
  // Gioi han so hang va so cot
  private final int SIZE = 50;

  // Thuoc tinh
  private int m; // so hang
  private int n; // so cot
  private int[][] a;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Matrix() {
    m = 0;
    n = 0;
    a = new int[m][n];
  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Matrix(int m, int n) {
    if (m >= SIZE || n >= SIZE) {
      m = 3;
      n = 3;
      a = new int[m][n];
    } else {
      this.m = m;
      this.n = n;
      a = new int[m][n];
    }
  }

  // Ham lay thong tin so hang
  public int getRowNum() {
    return m;
  }

  // Ham lay thong ton so cot
  public int getColNum() {
    return n;
  }

  // Nhap ma tran
  public void enterMatrix(Scanner sc) {
    System.out.print("Nhap vao so hang: ");
    m = sc.nextInt();
    System.out.print("Nhap vao so cot: ");
    n = sc.nextInt();
    a = new int[m][n];
    System.out.println("Nhap vao gia tri cho ma tran:");
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        System.out.print("\tPhan tu thu [" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "]: ");
        a[i][j] = sc.nextInt();
      }
    }
  }

  // Hien thi ma tran
  public void display() {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        System.out.print(a[i][j] + "\t");
      }
      System.out.println();
    }
  }

  // Cong ma tran
  public Matrix add(Matrix mt2) {
    Matrix mtTong = new Matrix(m, n);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        mtTong.a[i][j] = a[i][j] + mt2.a[i][j];
      }
    }

    return mtTong;
  }

  // Tru ma tran
  public Matrix sub(Matrix mt2) {
    Matrix mtTru = new Matrix(m, n);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        mtTru.a[i][j] = a[i][j] - mt2.a[i][j];
      }
    }

    return mtTru;
  }

  // Nhan 2 ma tran
  public Matrix prod(Matrix mt2) {
    Matrix mtTich = new Matrix(m, mt2.n);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < mt2.n; j++) {
        mtTich.a[i][j] = 0;
        for (int k = 0; k < n; k++) {
          mtTich.a[i][j] += a[i][k] * mt2.a[k][j];
        }
      }
    }

    return mtTich;
  }

  // Chuyen vi ma tran
  public Matrix transpose() {
    Matrix mtTran = new Matrix(n, m);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        mtTran.a[i][j] = a[j][i];
      }
    }

    return mtTran;
  }

  // Kiem tra ma tran vuong
  public boolean isSquare() {
    return (m == n ? true : false);
  }

  // Hoan doi giua 2 hang h1 va h2
  public void rowSwap(int h1, int h2) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int tg = a[h1 - 1][i];
      a[h1 - 1][i] = a[h2 - 1][i];
      a[h2 - 1][i] = tg;
    }
  }

  // Hoan doi giua 2 cot c1 va c2
  public void colSwap(int c1, int c2) {
    for (int i = 0; i < m; i++) {
      int tg = a[i][c1 - 1];
      a[i][c1 - 1] = a[i][c2 - 1];
      a[i][c2 - 1] = tg;
    }
  }

  // Tinh tong phan tu tren hang h
  public int sumRow(int h) {
    int s = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      s += a[h - 1][i];
    }

    return s;
  }

  // Tinh tong phan tu tren cot c
  public int sumCol(int c) {
    int s = 0;

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      s += a[i][c - 1];
    }

    return s;
  }

  // Tim phan tu lon nhat cua ma tran
  public int max() {
    int max = a[0][0];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (max < a[i][j]) {
          max = a[i][j];
        }
      }
    }

    return max;
  }

  // Tim phan tu nhho nhat cua ma tran
  public int min() {
    int min = a[0][0];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (min > a[i][j]) {
          min = a[i][j];
        }
      }
    }

    return min;
  }

  // Tim phan tu lon nhat cua hang h
  public int maxRow(int h) {
    int max = a[h - 1][0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (max < a[h - 1][i]) {
        max = a[h - 1][i];
      }
    }

    return max;
  }

  // Tim phan tu nho nhat cua hang h
  public int minRow(int h) {
    int min = a[h - 1][0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (min > a[h - 1][i]) {
        min = a[h - 1][i];
      }
    }

    return min;
  }

  // Tim phan tu lon nhat cua cot c
  public int maxCol(int c) {
    int max = a[0][c - 1];

    for (int i = 1; i < m; i++) {
      if (max < a[i][c - 1]) {
        max = a[i][c - 1];
      }
    }

    return max;
  }

  // Tim phan tu nho nhat cua cot c
  public int minCol(int c) {
    int min = a[0][c - 1];

    for (int i = 0; i < m; i++) {
      if (min > a[i][c - 1]) {
        min = a[i][c - 1];
      }
    }

    return min;
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Matrix;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    Matrix mt1 = new Matrix();
    Matrix mt2 = new Matrix();
    Matrix mtTong;
    Matrix mtTich;

    // Khai bao bien
    int h1, h2;

    // Nhap ma tran
    System.out.println("Nhap vao ma tran thu nhat:");
    mt1.enterMatrix(sc);
    System.out.println("Nhap vao ma tran thu hai:");
    mt2.enterMatrix(sc);

    // Tinh tong 2 ma tran
    mtTong = mt1.add(mt2);

    // Tinh tich 2 ma tran
    mtTich = mt1.prod(mt2);

    // Hien thi
    System.out.println("Ma tran thu nhat vua nhap la:");
    mt1.display();
    System.out.println("Ma tran thu hai vua nhap la:");
    mt2.display();
    System.out.println("Ma tran tong la:");
    mtTong.display();
    System.out.println("Ma tran tich la:");
    mtTich.display();

    // Hoan giua 2 dong h1 va h2 trong ma tran 1
    System.out.println("Hoan doi hang trong ma tran 1:");
    do {
      System.out.print("Nhap vao hang hoan doi thu nhat: ");
      h1 = sc.nextInt();
      System.out.print("Nhap vao hang hoan doi thu hai: ");
      h2 = sc.nextInt();

      if (h1 > mt1.getRowNum() || h2 > mt1.getRowNum()) {
        System.out.println("Hay nhap lai thon tin so hang can hoan doi!");
      }
    } while (h1 > mt1.getRowNum() || h2 > mt1.getRowNum());

    // Hoan doi
    mt1.rowSwap(h1, h2);
    System.out.println("Ma tran 1 sau khi hoan doi la:");
    mt1.display();

    // Hoan doi hang 1 va hang 3 cua mt1
    mt1.colSwap(1, 3); // Minh gia su ma tran vuong 3x3 nhe
    System.out.println("Ma tran 1 sau khi hoan doi cot 1 va cot 2 la:");
    mt1.display();

    // Tinh tong cac phan tu tren hang 3 cua mt1
    mt1.sumRow(3); // Minh gia su ma tran vuong 3x3 nhe

    // Tim max cua mt1
    System.out.println("Phan tu lon nhat cua ma tran 1 la: " + mt1.max());

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese