Tạo và sử dụng lớp Triangle trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp Triangle được mô tả bằng mô hình UML sau:

Triangle
– a, b, c: float
+ Triangle()
+ Triangle(a: float, b: float, c: float)
+ isTriangle(): boolean
+ isEquilateral(): boolean
+ isIsosceles(): boolean
+ isRight(): boolean
+ isRightIsosceles(): boolean
+ getType(): char
+ area(): float
+ display(): char

Trong đó:

 • Triangle() là hàm khởi tạo không đối số
 • Triangle(a: float, b: float, c: float) là hàm khởi tạo có đối số
 • isTriangle() là hàm kiểm tra 3 cạnh có tạo thành tam giác hay không
 • isEquilateral() là hàm kiểm tra tam giác đều
 • isIsosceles() là hàm kiểm tra tam giác cân
 • isRight() là hàm kiểm tra tam giác vuông
 • isRightIsosceles() là hàm kiểm tra tam giác vuông cân
 • getType() là hàm trả về thông tin kiểu tam giác
 • area() là hàm tính diện tích (theo công thức Heron)
 • display() là hàm trả về thông tin cạnh tam giác, kiểu tam giác và diện tích

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thực tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức của lớp và đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu của thuộc tính và các phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Triangle.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Triangle.java:


package BuildClass;

public class Triangle {
  // Thuoc tinh
  private double a;
  private double b;
  private double c;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Triangle() {
    a = 0;
    b = 0;
    c = 0;
  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Triangle(double a, double b, double c) {
    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
      a = 0;
      b = 0;
      c = 0;
    } else {
      this.a = a;
      this.b = b;
      this.c = c;
    }
  }

  // Ham kiem tam giac
  public boolean isTriangle() {
    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  // Ham kiem tra tam giac deu
  public boolean isEquilateral() {
    if ((a == b) && (b == c)) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  // Ham kiem tra tam giac can
  public boolean isIsosceles() {
    if ((a == b) || (a == c) || (b == c)) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  // Ham kiem tra tam giac vuong
  public boolean isRight() {
    if ((a * a == b * b + c * c) ||
        (b * b == a * a + c * c) ||
        (c * c == a * a + b * b)) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  // Ham kiem tra tam giac vuong can
  public boolean isRightIsosceles() {
    if (((a * a + b * b == c * c) && (a == b)) ||
        ((a * a + c * c == b * b) && (a == c)) ||
        ((b * b + c * c == a * a) && (b == c))) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  // Ham tra ve thong tin kieu tam giac tam giac
  public String getType() {
    if (isIsosceles()) {
      return "Tam giac can";
    } else if (isEquilateral()) {
      return "Tam giac deu";
    } else if (isRight()) {
      return "Tam giac vuong";
    } else if (isRightIsosceles()) {
      return "Tam giac vuong can";
    }
    return "Tam giac thuong";
  }

  // Ham tinh dien tich tam giac
  public double area() {
    double p = (a + b + c) / 2;
    return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
  }

  // Ham tra ve thong tin cua tam giac
  public void display() {
    System.out.println("\tDo dai cac canh lan luot la: " + a + "; " + b + " va " + c);
    System.out.println("\tLoai tam giac: " + getType());
    System.out.println("\tDien tich tam giac: " + area());
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Triangle;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao bien
    double a, b, c;

    do {
      System.out.print("Nhap vao canh thu nhat: ");
      a = sc.nextDouble();
      System.out.print("Nhap vao canh thu hai: ");
      b = sc.nextDouble();
      System.out.print("Nhap vao canh thu ba: ");
      c = sc.nextDouble();

      if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        System.out.println("Khong thoa man canh tam giac. Hay nhap lai!");
      }
    } while (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a);

    Triangle tg = new Triangle(a, b, c);

    System.out.println("Thong tin tam giac la:");
    tg.display();

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese