Tạo và sử dụng lớp số phức trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp số phức Complex gồm 2 thuộc tính là a và b (a là phần thực và b là phần ảo). Và các phương thức: khởi tạo, cộng, trừ, nhân, chia hai số phức, hiển thị số phức theo đúng định dạng a + b*i
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thực tế thành các đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức cho lớp và đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính và phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Complex.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Complex.java:


package BuildClass;

import java.util.Scanner;

public class Complex {
  // Thuoc tinh
  private double a;
  private double b;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Complex() {
    a = 0;
    b = 0;
  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Complex(double a, double b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  // Ham nhap so phuc
  public void nhap(Scanner sc) {
    System.out.print("\tNhap vao phan thuc: ");
    a = sc.nextDouble();
    System.out.print("\tNhap vao phan ao: ");
    b = sc.nextDouble();
  }

  // Ham hien thi so phuc
  public void hienThi() {
    if (b < 0) {
      System.out.println(a + " - " + Math.abs(b) + "*i");
    } else {
      System.out.println(a + " + " + b + "*i");
    }
  }

  // Ham cong 2 so phuc
  public Complex congSP(Complex sp2) {
    double thuc = a + sp2.a;
    double ao = b + sp2.b;
    return new Complex(thuc, ao);
  }

  // Ham tru 2 so phuc
  public Complex truSP(Complex sp2) {
    double thuc = a - sp2.a;
    double ao = b - sp2.b;
    return new Complex(thuc, ao);
  }

  // Ham nhan 2 so phuc
  public Complex nhanSP(Complex sp2) {
    double thuc = a * sp2.a - b * sp2.b;
    double ao = a * sp2.b + sp2.a * b;
    return new Complex(thuc, ao);
  }

  // Ham chia 2 so phuc
  public Complex chiaSP(Complex sp2) {
    double thuc = (a * sp2.a + b * sp2.b) / (sp2.a * sp2.a + sp2.b * sp2.b);
    double ao = (sp2.a * b - a * sp2.b) / (sp2.a * sp2.a + sp2.b * sp2.b);
    return new Complex(thuc, ao);
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Complex;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    Complex sp1 = new Complex();
    Complex sp2 = new Complex();
    Complex spThuong = new Complex();

    // Nhap
    System.out.println("Nhap vao so phuc 1:");
    sp1.nhap(sc);
    System.out.println("Nhap vao so phuc 2:");
    sp2.nhap(sc);

    // Hien thi
    System.out.println("So phuc 1 la:");
    sp1.hienThi();
    System.out.println("So phuc 2 la:");
    sp2.hienThi();

    // Chia sp1 cho sp2
    spThuong = sp1.chiaSP(sp2);

    // Hien thi
    System.out.println("Ket qua cua phep chia sp1 cho sp2 la:");
    spThuong.hienThi();

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese