Tạo và sử dụng lớp MyMath trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp MyMath biểu diễn lớp toán học gồm các phương thức static:

 1. Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên: USCLN(int, int)
 2. Tìm giá trị lớn nhất của ba số thực: max3d(double, double, double)
 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của ba số thực: min(double, double, double)
 4. Kiểm tra số nguyên tố: ktSNT(int)
 5. Tính tổng dãy số từ 1 đến N: tongDay(int)
 6. Hàm tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên: iAbs(int)
 7. Hàm làm tròn một số thực: round(double)

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đối tượng thực tế và chuyển từ đối tượng thực tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức cho lớp và đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu và kiểu trả về cho thuộc tính và phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——MyMath.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File MyMath.java:


package BuildClass;

public class MyMath {
  // Ham tim uscln
  public int USCLN(int a, int b) {
    int r = a % b;
    while (r != 0) {
      a = b;
      b = r;
      r = a % b;
    }
    return b;
  }

  // Ham tim gia tri lon nhat cua 3 so thuc
  public double max(double a, double b, double c) {
    if (a > b && a > c) {
      return a;
    } else if (b > a && b > c) {
      return b;
    }
    return c;
  }

  // Ham tim gia tri nho nhat cua 3 so thuc
  public double min(double a, double b, double c) {
    if (a < b && a < c) {
      return a;
    } else if (b < a && b < c) {
      return b;
    }
    return c;
  }

  // Ham kiem tra so nguyen to
  public boolean ktSNT(int n) {
    if (n <= 1) {
      return false;
    }

    for (int i = 2; i <= n / 2; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  // Ham tinh tong day tu 1 den n
  public int tongDay(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      s += i;
    }
    return s;
  }

  // Ham tinh gia tri tuyet doi
  public int iAbs(int n) {
    if (n <= 0) {
      return (-1 * n);
    }
    return n;
  }

  // Ham lam tron so thuc
  public double round(double n) {
    String str = String.format("%1.2f", n);
    return Double.valueOf(str);
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.MyMath;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    MyMath myMath = new MyMath();

    System.out.print("Nhap vao so thuc a: ");
    double a = sc.nextDouble();
    System.out.print("Nhap vao so thuc b: ");
    double b = sc.nextDouble();
    System.out.print("Nhap vao so thuc c: ");
    double c = sc.nextDouble();

    System.out.println("So co gia tri lon nhat la: " + myMath.max(a, b, c));

    // Lam tron
    System.out.print("Nhap vao so can lam tron: ");
    double tg = sc.nextDouble();
    System.out.println("So da lam tron la: " + myMath.round(tg));

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese