Tạo và sử dụng lớp MyMath trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng lớp MyMath biểu diễn lớp toán học gồm các phương thức static:

 1. Tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên: USCLN(int, int)
 2. Tìm giá trị lớn nhất của ba số thực: max3d(double, double, double)
 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của ba số thực: min(double, double, double)
 4. Kiểm tra số nguyên tố: ktSNT(int)
 5. Tính tổng dãy số từ 1 đến N: tongDay(int)
 6. Hàm tính giá trị tuyệt đối của một số nguyên: iAbs(int)
 7. Hàm làm tròn một số thực: round(double)

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đối tượng thực tế và chuyển từ đối tượng thực tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định thuộc tính và phương thức cho lớp và đối tượng
 • Xác định kiểu dữ liệu và kiểu trả về cho thuộc tính và phương thức

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——MyMath.java
|——UseClass
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File MyMath.java:


package BuildClass;

public class MyMath {
  // Ham tim uscln
  public int USCLN(int a, int b) {
    int r = a % b;
    while (r != 0) {
      a = b;
      b = r;
      r = a % b;
    }
    return b;
  }

  // Ham tim gia tri lon nhat cua 3 so thuc
  public double max(double a, double b, double c) {
    if (a > b && a > c) {
      return a;
    } else if (b > a && b > c) {
      return b;
    }
    return c;
  }

  // Ham tim gia tri nho nhat cua 3 so thuc
  public double min(double a, double b, double c) {
    if (a < b && a < c) {
      return a;
    } else if (b < a && b < c) {
      return b;
    }
    return c;
  }

  // Ham kiem tra so nguyen to
  public boolean ktSNT(int n) {
    if (n <= 1) {
      return false;
    }

    for (int i = 2; i <= n / 2; i++) {
      if (n % i == 0) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  // Ham tinh tong day tu 1 den n
  public int tongDay(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      s += i;
    }
    return s;
  }

  // Ham tinh gia tri tuyet doi
  public int iAbs(int n) {
    if (n <= 0) {
      return (-1 * n);
    }
    return n;
  }

  // Ham lam tron so thuc
  public double round(double n) {
    String str = String.format("%1.2f", n);
    return Double.valueOf(str);
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.MyMath;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    MyMath myMath = new MyMath();

    System.out.print("Nhap vao so thuc a: ");
    double a = sc.nextDouble();
    System.out.print("Nhap vao so thuc b: ");
    double b = sc.nextDouble();
    System.out.print("Nhap vao so thuc c: ");
    double c = sc.nextDouble();

    System.out.println("So co gia tri lon nhat la: " + myMath.max(a, b, c));

    // Lam tron
    System.out.print("Nhap vao so can lam tron: ");
    double tg = sc.nextDouble();
    System.out.println("So da lam tron la: " + myMath.round(tg));

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese