Tính tổng giai thừa bằng JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java thực hiện tính S = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Xử lý vòng lặp for trong quá trình tính giai thừa

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:


package timoday;

public class Main {

  // Ham tinh Giai thua
  public static long tinhGiaiThua(int n) {
    long gt = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      gt *= i;
    }
    return gt;
  }

  public static void main(String[] args) {
    long S = 0;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      S += tinhGiaiThua(i);
    }
    System.out.println("Tong cac giai thua la: " + S);
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese