Tìm ước số chung lớn nhất bằng JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java thực hiện tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên nhập vào từ bàn phím
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Cách tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK 8.x:


package timoday;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  // Cach 1: Khong dung de quy
  public static int USCLN_1(int a, int b) {
    int r = a % b;
    while (r != 0) {
      a = b;
      b = r;
      r = a % b;
    }
    return b;
  }

  // Cach 2: Co dung de quy
  public static int USCLN_2(int a, int b) {
    if (b == 0) {
      return a;
    } else {
      return USCLN_2(b, a % b);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Nhap du lieu
    System.out.print("Nhap vao so nguyen a = ");
    int a = sc.nextInt();
    System.out.print("Nhap vao so nguyen b = ");
    int b = sc.nextInt();

    // Hien thi ket qua
    System.out.println("Uoc so chung lon nhat theo cach 1 la: " + USCLN_1(a, b));
    System.out.println("Uoc so chung lon nhat theo cach 2 la: " + USCLN_2(a, b));

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời