Thao tác xử lý chuỗi trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java thực hiện các thao tác sau đối với một chuỗi cho trước:

 1. Đếm số lượng ký tự ‘a’ có trong chuỗi
 2. Kiểm tra chuỗi có chứa từ “Java” không
 3. Kiểm tra chuỗi có bắt đầu bằng từ “Write” không
 4. Kiểm tra chuỗi có kết thúc bằng từ “easily” không

Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu cho các biến
 • Biết sử dụng các hàm xử lý chuỗi trong Java

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:


package timoday;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    String s = "Write Once, Run Anywhere – WORA";

    int dem = 0; // Dem so luong ky tu 'a' trong chuoi
    for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
      if (s.charAt(i) == 'a') {
        dem++;
      }
    }

    System.out.println("So luong ky tu 'a' trong chuoi la: " + dem);

    // Kiem tra chuoi co chua tu "Java" khong
    int vt = s.indexOf("Java");
    if (vt >= 0) {
      System.out.println("Tu Java dau tien xuat hien trong chuoi o vi tri " + vt);
    } else {
      System.out.println("Chuoi khong co tu Java");
    }

    // Kiem tra chuoi co bat dau bang Write khong
    if (s.startsWith("Write") == true) {
      System.out.println("Chuoi co bat dau bang tu Write");
    } else {
      System.out.println("Chuoi khong bat dau bang tu Write");
    }

    // Kiem tra chuoi co ket thuc bang easily khong
    if (s.endsWith("easily") == true) {
      System.out.println("Chuoi co ket thuc bang easily");
    } else {
      System.out.println("Chuoi khong ket thuc bang easily");
    }
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese