Giá trị nhỏ nhất của mảng nguyên trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java thực hiện tìm và in ra giá trị nhỏ nhất của mảng các số nguyên.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu các biến
 • Thuật toán tìm kiếm giá trị nhỏ nhất

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:


package timoday;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhap vao so luong phan tu: n = ");
    int n = sc.nextInt();

    int[] a = new int[n];

    System.out.println("Nhap vao mang cac so nguyen:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print("\tPhan tu thu " + (i + 1) + " la: ");
      a[i] = sc.nextInt();
    }

    System.out.println("Mang vua nhap la:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print(a[i] + "\t");
    }

    int min = a[0];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (min > a[i]) {
        min = a[i];
      }
    }

    System.out.println("\nPhan tu nho nhat cua mang la:" + min);

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese