Tính tổng các số lẻ trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java thực hiện tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu các biến
 • Sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử từ 1 đến 100

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:


package timoday;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    int s1 = 0;
    int s2 = 0;

    // Cach 1
    for (int i = 1; i <= 100; i += 2) {
      s1 += i;
    }

    // Cach 2
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
      if (i % 2 != 0) {
        s2 += i;
      }
    }
    System.out.println("Tong cac so le tu 1 den 100 (tinh theo for): " + s1);
    System.out.println("Tong cac so le tu 1 den 100 (tinh theo cong thuc): " + s2);
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese