Hiển thị ngày mai và ngày qua của một ngày trong C++Đề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ nhập vào ngày, tháng, năm (giả sử nhập đúng, không cần kiểm tra hợp lệ). Tìm ngày, tháng, năm của ngày tiếp theo.
Tương tự, tìm ngày, tháng, năm của ngày trước đó.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu của các biến

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 7: Xac dinh ngay hom qua va ngay mai khi biet mot ngay nhat dinh */

#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<math.h>

using namespace std;

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  int day, month, year, tg, day1, month1, year1;

  // Nhap du lieu
  cout<<"Nhap vao ngay: "; cin>>day; day1=day;
  cout<<"Nhap vao thang: "; cin>>month; month1=month;
  cout<<"Nhap vao nam: "; cin>>year; year1=year;

  // Xac dinh so ngay trong thang
  switch(month)
  {
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
      tg = 30;
      break;
    case 2:
      tg = 28 + ((year%4==0 && year%100) || (year%400==0));
      break;
    default:
      tg = 31;
  }

  // Hien thi ngay mai
  day = (day%tg)+1;
  if(day==1)
  {
    month = (month%12)+1;
  }

  cout<<"Ngay mai: "<<day<<"/"<<month<<"/"<<year+(month==1 && day==1);

  // Hien thi ngay hom qua
  if(day1==1)
  {
    switch(month1-1)
    {
      case 4:
      case 6:
      case 9:
      case 11:
        day1=30;
        break;
      case 2:
        day1=28+((year1%4==0 && year1%100) || (year1%400==0));
        break;
      default:
        day1=31;
    }
    if(month1==1)
    {
      month1=12;
      year1--;
    }
    else
    {
      month1--;
    }
  }
  else
  {
    day1--;
  }

  cout<<"\nHom qua: "<<day1<<"/"<<month1<<"/"<<year1;

  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese