Giải phương trình bậc 1 ax + b = 0 bằng C++Đề bài: Viết chương trình giải phương trình bậc 1: ax + b = 0 (a, b được nhập vào từ bàn phím). Xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu của các biến
 • Phân chia các trường hợp có thể xảy ra khi giải và biện luận phương trình bậc 1 ax + b = 0

Code tham khảo dưới đây được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 4: Giai va bien luan phuong trinh bac nhat 1 an */

#include<iostream>
#include<stdio.h>

using namespace std;

// Khai bao ham
void CachViet1(float a, float b);
void CachViet2(float a, float b);

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  float a, b, x;

  // Nhap du lieu
  cout<<"Nhap vao he so a = "; cin>>a;
  cout<<"Nhap vao he so b = "; cin>>b;

  // Bien luan - Cach 1
  CachViet1(a, b);
  cout<<endl;
  CachViet2(a, b);


  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===
void CachViet1(float a, float b)
{
  if(a==0)
  {
    if(b==0)
    {
      cout<<"Phuong trinh vo so nghiem!";
    }
    else
    {
      cout<<"Phuong trinh vo nghiem!";
    }
  }
  else
  {
    printf("Phuong trinh co nghiem duy nhat: %0.2f", -b/a);
  }
}
//------------------------------------
void CachViet2(float a, float b)
{
  if(!a) // Tuong duong voi cach viet if(a==0)
  {
    cout<<(b ? "Phuong trinh vo nghiem!" : "Phuong trinh vo so nghiem!");
  }
  else
  {
    printf("Phuong trinh co nghiem duy nhat: %0.2f", -b/a);
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời