Đổi màu giao diện trong Java SwingĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java xây dựng giao diện chứa danh sách 5 màu, mỗi khi người dùng chọn một màu từ danh sách thì giao diện chương trình sẽ đổi màu theo màu đã chọn.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kế thừa và triển khai các phương thức đã được đề ra ở các lớp cha
 • Phân tích và thiết kế các đối tượng trên giao diện là các components
 • Hiểu rõ bản chất cách hoạt động các đối tượng

Cấu trúc thư mục:
src
|——buildUI
   |——Colors.java
|——usingUI
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Colors.java:


package buildUI;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;

public class Colors extends JFrame implements ItemListener {
  // Tao danh sach mau
  JComboBox colorList = new JComboBox();

  // Tao noi luu truu cac component
  Container con;

  // Ham khoi tao
  public Colors(String title) {
    super(title);

    con = this.getContentPane();
    con.setLayout(new FlowLayout());

    // Thiet lap mau
    colorList.addItem("White");
    colorList.addItem("Black");
    colorList.addItem("Red");
    colorList.addItem("Yellow");
    colorList.addItem("Pink");
    con.add(colorList);
    colorList.addItemListener(this);

    // Thiet lap mau mac dinh
    con.setBackground(Color.white);
  }

  @Override
  public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
    // Lay vi tri mau duoc chon
    int index = colorList.getSelectedIndex();

    // Thiet lap mau cho giao dien
    if (index == 0) {
      con.setBackground(Color.white);
    } else if (index == 1) {
      con.setBackground(Color.black);
    } else if (index == 2) {
      con.setBackground(Color.red);
    } else if (index == 3) {
      con.setBackground(Color.yellow);
    } else {
      con.setBackground(Color.pink);
    }
  }
}

File MainClass.java:


package usingUI;

import buildUI.Colors;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Tao giao dien va hien thi
    Colors colors = new Colors("Choose Color");
    colors.setVisible(true);
    colors.setSize(400, 400);
  }
}

Kết quả chương trình:
Bai 27-color

Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese