Tổng các số chẵn từ 2 đến n trong JavaĐề bài: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Java, thực hiện tính tổng các số chẵn từ 2 đến n, n là số nguyên dương được nhập vào từ bàn phím
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định chính xác kiểu dữ liệu của các biến
 • Vận dụng vòng lặp trong Java để tính tổng dãy số có tính chất đặc biệt

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:


package timoday;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static int cach1(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
      s += i;
    }

    return s;
  }

  public static int cach2(int n) {
    int s = 0, i = 2;
    while (i <= n) {
      s += i;
      i += 2;
    }

    return s;
  }

  public static int cach3(int n) {
    int s = 0, i = 2;
    do {
      s += i;
      i += 2;
    } while (i <= n);

    return s;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Nhập dữ liệu
    System.out.print("Nhập vào số nguyên n = ");
    int n = sc.nextInt();

    // Hien thị kết quả
    System.out.println("Tổng từ 2 đến " + n + " theo cách dùng vòng lặp for là: " + cach1(n));
    System.out.println("Tổng từ 2 đến " + n + " theo cách dùng vòng lặp while là: " + cach2(n));
    System.out.println("Tổng từ 2 đến " + n + " theo cách dùng vòng lặp do...while là: " + cach3(n));

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese