Chuyển đổi chuỗi số sang số trong Java ExceptionĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java cho phép người dùng nhập một chuỗi số nguyên từ bàn phím, sau đó chuyển đổi chuỗi nhận được sang số nguyên. Trong trường hợp chuỗi nhập vào không đúng định dạng, chương trình sẽ không thể chuyển sang dạng số thì hiển thị một thông điệp chứa thông báo lỗi.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định kiểu dữ liệu của các biến
 • Cách thức hoạt động của khối lệnh try … catch trong Java

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK 8.x:


package JavaException;

import java.util.Scanner;

public class IntParseExcep {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Nhap du lieu
    System.out.print("Nhap chuoi so nguyen: ");
    String str = sc.nextLine();

    try {
      int num = Integer.parseInt(str);

      // Hien thi ket qua
      System.out.println("Sau khi chuyen doi sang dang so: " + num);
      System.out.println("Kieu du lieu: " + ((Object) num).getClass().getSimpleName());
    } catch (NumberFormatException ex) {
      /* Neu chuoi nhap vao khong dung dinh dang thi ham parseInt se phat sinh 1 doi tuong
       * loi numberformatexceprion -> khoi catch se bat lay loi*/
      System.out.println("Chuoi nhap vao khong dung dinh dang!");
    }

    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese