Tạo và sử dụng interface Shape trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng một interfacecos tên Shape gồm các phương thức sau:

 1. area(): Tính thể tích hình thể
 2. perimeter(): Tính chu vi hình thể

Yêu cầu: Định nghĩa và sử dụng hai lớp Circle, Rectangle hiện thực interface Shape
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thưc tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định các thành phần của lớp, đối tượng như thuộc tính và phương thức
 • Xác định kiểu dữ liệu cho thuộc tính và phương thức
 • Nắm được các kiến thức có liên quan đến interface

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——IShape.java
   |——Circle.java
   |——Rectangle.java
|——UseClass
   |——MainUse.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File IShape.java:


package BuildClass;

public interface IShape {
  public double area();

  public double perimeter();
}

File Circle .java:


package BuildClass;

public class Circle implements IShape {
  // Thuoc tinh
  private double r;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao co doi so
  public Circle(double r) {
    this.r = r;
  }

  @Override
  public double area() {
    return Math.PI * r * r;
  }

  @Override
  public double perimeter() {
    return 2 * Math.PI * r;
  }
}

File Rectangle .java:


package BuildClass;

public class Rectangle implements IShape {
  // Thuoc tinh
  private double a;
  private double b;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao co doi so
  public Rectangle(double a, double b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  @Override
  public double area() {
    return a * b;
  }

  @Override
  public double perimeter() {
    return (a + b) * 2;
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Circle;
import BuildClass.Rectangle;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong
    Circle circle = new Circle(4.5);
    Rectangle rectangle = new Rectangle(12, 7);

    System.out.println("Chu vi hinh tron la: " + circle.perimeter());
    System.out.println("Dien tich hinh chu nhat la: " + rectangle.area());
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese