Tạo và sử dụng interface Shape trong JavaĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java tạo và sử dụng một interfacecos tên Shape gồm các phương thức sau:

 1. area(): Tính thể tích hình thể
 2. perimeter(): Tính chu vi hình thể

Yêu cầu: Định nghĩa và sử dụng hai lớp Circle, Rectangle hiện thực interface Shape
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định, chuyển từ đối tượng thưc tế sang đối tượng chương trình
 • Xác định các thành phần của lớp, đối tượng như thuộc tính và phương thức
 • Xác định kiểu dữ liệu cho thuộc tính và phương thức
 • Nắm được các kiến thức có liên quan đến interface

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——IShape.java
   |——Circle.java
   |——Rectangle.java
|——UseClass
   |——MainUse.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File IShape.java:


package BuildClass;

public interface IShape {
  public double area();

  public double perimeter();
}

File Circle .java:


package BuildClass;

public class Circle implements IShape {
  // Thuoc tinh
  private double r;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao co doi so
  public Circle(double r) {
    this.r = r;
  }

  @Override
  public double area() {
    return Math.PI * r * r;
  }

  @Override
  public double perimeter() {
    return 2 * Math.PI * r;
  }
}

File Rectangle .java:


package BuildClass;

public class Rectangle implements IShape {
  // Thuoc tinh
  private double a;
  private double b;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao co doi so
  public Rectangle(double a, double b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }

  @Override
  public double area() {
    return a * b;
  }

  @Override
  public double perimeter() {
    return (a + b) * 2;
  }
}

File MainClass.java:


package UseClass;

import BuildClass.Circle;
import BuildClass.Rectangle;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    // Khai bao doi tuong
    Circle circle = new Circle(4.5);
    Rectangle rectangle = new Rectangle(12, 7);

    System.out.println("Chu vi hinh tron la: " + circle.perimeter());
    System.out.println("Dien tich hinh chu nhat la: " + rectangle.area());
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

EnglishVietnamese