Thuế thu nhập các nhân tính trong PythonĐề bài: Giả sử thuế thu nhập cá nhân được tính như sau: Thu nhập bình quân tháng (sau đây viết tắt là thu nhập) từ 6,000,000 đ trở xuống không phải đóng thuế thu nhập (sau đây gọi tắt là đóng thuế). Thu nhập từ 6,000,000 đ đến dưới 9,000,000 đ đóng thuế 0.02 tiền thu nhập. Thu nhập từ 9,000,000 đ đến 12,000,000 đ đóng thuế 0.03 tiền thu nhập. Còn thu nhập trên 12,000,000 đ thì đóng thuế 0.045 tiền thu nhập. Viết chương trình Python tính tiền thuế phải nộp hàng tháng.
Yêu cầu kiến thức:

 • Sử dụng cú pháp if … elif … để phân chia ra thành các trường hợp theo nhiều mức lương khác nhau

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Nhap du lieu
thuNhap = float(input('Nhap vao thu nhap: '))

# Tinh thue
if thuNhap <= 6000000:
  thue = 0
elif (thuNhap > 6000000) and (thuNhap < 9000000):
  thue = 0.02 * thuNhap
elif (thuNhap >= 9000000) and (thuNhap <= 12000000):
  thue = 0.03 * thuNhap
else:
  thue = 0.45 * thuNhap

# Hien thi ket qua
print('Thue phai dong la: ', thue)


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese