Sắp xếp danh sách tên theo vần Abc trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một xâu bất kỳ. Viết hàm thực hiện sắp xếp dánh sách tên theo chiều tăng dần của từ điển (thứ tự ABC). Thông báo kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Xay dung ham
def Nhap_danh_sach_ten():
  """
  :return: List of name is string
  """
  list_name = []
  n = int(input("Nhap vao so luong ten: n = "))
  print("Nhap vao danh sach cac ten:")
  for i in range(n):
    print("\tSo thu tu ", i+1, ":", sep="", end=" ")
    list_name.append(input())

  return list_name


def Sap_xep_Abc(lst):
  """
  :param lst: list of name is string
  :return: void
  """
  for i in range(len(lst) - 1):
    for j in range(i + 1, len(lst)):
      if lst[i] > lst[j]:
        lst[i], lst[j] = lst[j], lst[i]


# Chuong trinh chinh
lst = Nhap_danh_sach_ten()

# Hien thi
print("Danh sach vua nhap la:")
for i in range(len(lst)):
  print("\t", lst[i], end=" ")

# Sap xep tang dan
Sap_xep_Abc(lst)

print("\nDanh sach sau khi sap xep la:")
for i in range(len(lst)):
  print("\t", lst[i], end=" ")Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese