Tính thời gian giữa hai thời điểm trong C/C++Đề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ nhập vào hai giá trị thời gian. Lập trình để tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm này. Hiển thị kết quả ra màn hình. Định dạng thời gian tính bằng giờ, phút, giây.
Yêu cầu kiến thức:

 • Xác định đúng kiểu dữ liệu các biến
 • Sử dụng vòng lặp for và lệnh rẽ nhánh switch để phân chia các tháng và tính tổng số ngày

Code tham khảo dưới được lưu với phần mở rộng là “.cpp”:


// Ho ten: Hoang Van Tuan
// Website: timoday.edu.vn
// De bai:
/* Bai 7: Tinh thoi gian giua 2 thoi diem */

#include<iostream>
#include<stdio.h>

using namespace std;

//===chuong trinh chinh===
int main()
{
  // Khai bao bien
  int gio, phut, giay;
  long thoiGian;

  // Nhap du lieu
  printf("Nhap vao cac gia tri thoi gian cua thoi diem 1:\n");
  printf("\tGio: "); scanf("%d", &gio);
  printf("\tPhut: "); scanf("%d", &phut);
  printf("\tGiay: "); scanf("%d", &giay);

  thoiGian = 3600 * gio + 60 * phut + giay;

  printf("Nhap vao cac gia tri thoi gian cua thoi diem 2:\n");
  printf("\tGio: "); scanf("%d", &gio);
  printf("\tPhut: "); scanf("%d", &phut);
  printf("\tGiay: "); scanf("%d", &giay);

  thoiGian -= 3600 * gio + 60 * phut + giay;

  if(thoiGian < 0)
    thoiGian = -thoiGian;

  printf("Khoang thoi gian giua 2 thoi diem tren la:\n");
  printf("Gio: %ld\tPhut: %ld\tGiay: %ld", thoiGian/3600, (thoiGian%3600)/60, (thoiGian%3600)%60);

  cout<<endl;
  return 0;
}
//===dinh nghia ham===


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese