Phân loại học sinh sử dụng if … elif …Đề bài: Nhập vào điểm thi môn Toán, môn Lý và môn Hóa của một học sinh THPT. Tính giá trị trung bình của 3 đầu điểm này và phân chia theo từng mức khác nhau.
Yêu cầu kiến thức:

 • Vận dụng cách sử dụng câu lệnh if … elif … trong ngôn ngữ lập trình Python để phân chia thành nhiều trường hợp khác nhau

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Nhap du lieu
diemToan = float(input('Nhap vao diem toan: '))
diemLy = float(input('Nhap vao diem ly: '))
diemHoa = float(input('Nhap vao diem hoa: '))

# Tinh gia tri trung binh cong
tbc = (diemToan + diemLy + diemHoa) / 3

xepLoai = 'Xep loai: '

# Phan chia truong hop xep loai hoc sinh
if tbc <= 3:
  xepLoai += 'Kem!'
elif tbc < 5:
  xepLoai += 'Yeu!'
elif tbc < 7:
  xepLoai += 'Trung binh!'
elif tbc < 9:
  xepLoai += 'Kha!'
else:
  xepLoai += 'Gioi!'

# Hien thi ket qua
print(xepLoai)


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese