Tìm số lớn thứ hai của List trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập vào một danh sách các số nguyên. Tìm kiếm số lớn thứ hai có trong danh sách và in kết quả ra màn hình.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python

Gợi ý: Xâu B là xâu đối xứng của xâu A thì khi đảo ngược xâu B thì xâu B giống xâu A.

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Xay dung ham
def Find_max_second(a):
  max_1 = max(a[0], a[1])
  max_2 = min(a[0], a[1])

  for i in range(2, len(a)):
    if a[i] > max_1:
      max_2 = max_1
      max_1 = a[i]
    elif (a[i] > max_2) and (max_1 != a[i]):
      max_2 = a[i]

  return max_2


# Nhap du lieu
n = int(input("Nhap vao so phan tu cua danh sach: "))
print("Nhap vao danh sach:")
a = []
for i in range(n):
  print("\tPhan tu thu", i+1,"la:", end=" ")
  a.append(int(input()))

print("Danh sach vua nhap la:")
for i in range(n):
  print("\t", a[i], end="")

print("\nPhan tu lon thu hai trong danh sach tren la:", Find_max_second(a))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời