Hiển thị dãy số Fibonacci bằng PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python nhập từ bàn phím số nguyên dương n. Hiển thị dãy số Fibonacci với độ dài n.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức về dãy số Fibonacci
 • Nguyên tắc của dãy số Fibonacci
Cơ sở toán học:

 • Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.
 • Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …
 • Có 2 cách để viết chương trình dãy số Fibonacci trong Python:
  • Tính dãy số Fibonacci trong python không dùng phương pháp đệ quy
  • Tính dãy số Fibonacci trong python sử dụng phương pháp đệ quy

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn


def fibonacci_phi_de_quy(n):
  f0 = 0
  f1 = 1
  fn = 1

  if n < 0:
    return -1
  elif (n == 0) or (n == 1):
    return n
  else:
    for i in range(2, n):
      f0 = f1
      f1 = fn
      fn = f0 + f1
    return fn


def fibonacci_de_quy(n):
  if n < 0:
    return -1
  elif (n == 0) or (n == 1):
    return n
  else:
    return fibonacci_de_quy(n - 1) + fibonacci_de_quy(n - 2)


n = int(input('Nhap vao so nguyen duong n = '))
print(n, ' so dau tien cua day Fibonacci la:')
for i in range(0, n):
  print(fibonacci_phi_de_quy(i), " - ", fibonacci_de_quy(i))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese