Lớp trừu tượng abstract Shape trong JavaĐề bài: Khai báo lớp Shape là lớp trừu tượng (abstract) như sau:


public abstract class Shape {
  // Phuong thuc truu tuong tinh dien tich
  public abstract double area();

  // Phuong thuc hien thi thong tin
  public String toString() {
    return "Dien tich la: " + area();
  }
}

Xây dựng lớp Rectangle và lớp Circle kế thừa lớp Shape định nghĩa hình chữ nhật và hình tròn.
Yêu cầu kiến thức:

 • Phân tích và xác định đối tượng chương trình từ đối tượng thực tế
 • Xác định các thành phần của các lớp như thuộc tính và phương thức
 • Nắm được các kiến thức về lớp trừu tượng (abstract) và tính chất kế thừa (extends) trong Java

Cấu trúc thư mục:
src
|——BuildClass
   |——Shape.java
   |——Rectangle.java
   |——Circle.java
|——UseClass
   |——MainUse.java

Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File Shape.java:


package BuildClass;

public abstract class Shape {
  // Phuong thuc truu tuong tinh dien tich
  public abstract double area();

  // Phuong thuc hien thi thong tin
  public String toString() {
    return "Dien tich la: " + area();
  }
}

File Rectangle.java:


package BuildClass;

public class Rectangle extends Shape {
  // Thuoc tinh
  private double chieuDai;
  private double chieuRong;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Rectangle() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Rectangle(double chieuDai, double chieuRong) {
    this.chieuDai = chieuDai;
    this.chieuRong = chieuRong;
  }

  // Ham tinh chu vi hinh chu nhat
  public double chuVi() {
    return (this.chieuDai + this.chieuRong) * 2;
  }

  // Viet lai ham tinh dien tich
  @Override
  public double area() {
    return this.chieuDai * this.chieuRong;
  }
}

File Circle.java:


package BuildClass;

public class Circle extends Shape {
  // Thuoc tinh
  private double banKinh;

  // Phuong thuc
  // Ham khoi tao khong doi so
  public Circle() {

  }

  // Ham khoi tao co doi so
  public Circle(double banKinh) {
    this.banKinh = banKinh;
  }

  // Ham tinh chu vi hinh tron
  public double chuVi() {
    return 2 * Math.PI * this.banKinh;
  }

  // Viet lai ham tinh dien tich
  @Override
  public double area() {
    return Math.PI * this.banKinh * this.banKinh;
  }
}

File MainUse.java:


package UseClass;

import BuildClass.Circle;
import BuildClass.Rectangle;
import BuildClass.Shape;

public class MainUse {
  public static void main(String[] args) {
    // Tao mang kieu Shape, khoi tao cac doi tuong Rectangle vaf Circle
    Shape[] arr = {new Rectangle(5, 10), new Circle(4.5)};

    // Hien thi thong tin
    for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
      System.out.println(arr[i]);
    }
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese