Kiểm tra giá trị tuổi trong Java ExceptionĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ Java xây dựng lớp AgeException biểu diễn lỗi giá trị tuổi không hợp lệ. Viết chương trình nhập vào một tuổi, nếu giá trị tuổi không hợp lệ thì chương trình thông báo lỗi.
Yêu cầu kiến thức:

 • Kiến thức về lớp con kế thừa lớp cha. Ở đây tôi sẽ thiết kế thông báo lỗi bằng cách xây dựng 1 lớp sinh ra thông báo lỗi, lớp này được kế thừa từ lớp Exception.
 • Xác định kiểu dữ liệu cho các hàm và các biến cần sử dụng.
 • Kiến thức về biểu thức chính quy (Regular Expression).

Cấu trúc thư mục:
src
|——ageException
   |——AgeException.java
|——ageCheck
   |——AgeCheck.java
|——using
   |——MainClass.java
Code tham khảo dưới đây được viết trên JDK ver 8.x:
File AgeException.java:


package ageException;

public class AgeException extends Exception {
  // Ham khoi tao
  public AgeException(String str) {
    super(str);
  }
}

File AgeCheck.java:


package ageCheck;

import ageException.AgeException;

public class AgeCheck {
  // Ham kiem tra tuoi co hop le hay khong
  public void checkAge(int age) throws AgeException {
    if (age <= 0) {
      throw new AgeException("Loi: so tuoi bi am!");
    } else {
      System.out.println("Tuoi hop le!");
    }
  }
}

File MainClass.java:


package using;

import ageCheck.AgeCheck;
import ageException.AgeException;

import java.util.Scanner;

public class MainClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Khai bao doi tuong
    AgeCheck ageCheck = new AgeCheck();

    // Nhap du lieu
    try {
      System.out.print("Nhap vao do tuoi: ");
      int age = sc.nextInt();
      try {
        ageCheck.checkAge(age);
      } catch (AgeException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    } catch (Exception ex) {
      System.out.println("Loi: sai kieu du lieu cua tuoi!");
    }


    sc.close();
  }
}


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Ôn tập OOP cơ bản trong Java. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời