Tính tổng bằng for trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng Python tính các tổng sau:

 1. s = 12 + 22 + 32 + .. + n2
 2. S = 1/2 + 2/3 + 3/4 + … + n/(n + 1)

Yêu cầu kiến thức:

 • Phân tích thiết kết giải thuật
 • Áp dụng vòng lặp for trong Python

Code tham khảo dưới đây được viết trên Python 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

n = int(input('Nhap vao so luong n = '))


def tinhTong1(n):
  s = 0
  for i in range(1, n + 1):
    s = s + i * i
  return s


print('Tong cac binh phuong cua n so tu nhien dau tien la: ', tinhTong1(n))


def tinhTong2(n):
  S = 0.0
  for i in range(1, n + 1):
    S = S + float(float(i) / (i + 1))
  return S


print('Tong cau 2 la: ', tinhTong2(n))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese