Tìm phần tử min và max của List trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để nhập vào một danh sách các số nguyên. Tìm và hiển thị ra màn hình phần tử của danh sách có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
Yêu cầu kiến thức:

 • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
 • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python
 • Cách sử dụng danh sách list trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

# Xay dung ham
def Find_Max(arr):
  """
  :param arr: list of integer
  :return: item max of list
  """
  max = arr[0]

  for i in range(len(arr)):
    if max < arr[i]:
      max = arr[i]

  return max


def Find_Min(arr):
  """
  :param arr: list of integer
  :return: item min of list
  """
  min = arr[0]

  for i in range(len(arr)):
    if min > arr[i]:
      min = arr[i]

  return min


def Enter_List(n):
  """
  :param n: number of item' list
  :return: list
  """
  a = []
  for i in range(n):
    print("\tPhan tu thu", i+1, "la:", end=" ")
    a.append(int(input()))

  return a


def Show_List(arr):
  """
  :param arr: list
  :return: void
  """
  for i in arr:
    print("\t", i, end="")


# Chuong trinh chinh
n = int(input("Nhap vao so luong phan tu: n = "))
print("Nhap vao mang:")
arr = Enter_List(n)

print("Mang vua nhap la:")
Show_List(arr)

print("\nPhan tu lon nhat la: ", Find_Max(arr))
print("Phan tu nho nhat la: ", Find_Min(arr))


Kết luận:

 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
 • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese