Tính gần đúng e mũ x trong PythonĐề bài: Viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Python tính gần đúng giá trị e mũ x theo công thức sau:
e^x ~ 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + … x^n/n!
Yêu cầu kiến thức:

  • Nắm được cách tổ chức chương trình, phân chia thành các hàm
  • Nắm được cách phân tích và thiết kế chương trình, cách sử dụng vòng lặp trong Python

Code tham khảo dưới viết trên Python ver 3.8:


# Ho ten: Hoang Van Tuan
# Website: timoday.edu.vn

import math

x = float(input("Nhap vao x: "))

Ex = 1
n = 1
t = x

while math.fabs(t)>=0.0001:
    Ex += t
    n += 1
    t *= (x / n)

print("Gia tri gan dung cua e mu x la:", Ex)


Kết luận:

  • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học lập trình C từ cơ bản đến nâng cao. Xem tại đây
  • Bạn có thể tham khảo thêm khóa học Thành thạo lập trình C#. Xem tại đây

You may also like...

Trả lời