Kiểm tra số nguyên tố trong Scratch

Đề bài: Em hãy tạo một thủ tục để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không bằng Scratch. Lưu bài em vừa làm được với tên là kiem_tra_nguyen_to.sb3
Gợi ý bài làm:

 • Khái niệm về số nguyên tố: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
 • Các tính chất giúp ta kiểm tra số nguyên tố: Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất, vì các số chẵn còn lại sẽ chia hết cho 2 và chính nó.
 • Hướng dẫn phân tích các khả năng: n là số được kiểm tra
  1. Nếu n bằng 2 thì kết thúc thủ tục, n là số nguyên tố.
  2. Nếu n nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì kết thúc thủ tục, n không phải là số nguyên tố.
  3. Nếu n là số chẵn lớn hơn 2 thì kết thúc thủ tục, n không phải số nguyên tố.
  4. Trường hợp còn lại, duyệt từng phần tử từ 2 đến (n – 1), nếu tồn tại bất kỳ một số nào mà số đó chia hết cho n thì kết thúc thủ tục, không phải là số nguyên tố.
Các số nguyên tố từ 1 đến 100

Các số nguyên tố từ 1 đến 100

Code mẫu tham khảo:
Kiểm tra số nguyên tố

Kiểm tra số nguyên tố

Chương trình thử nghiệm:

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese