Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trong Scratch

Trong bài này thầy sẽ hướng dẫn chữa cho các em bài Tính chu vi và diện tích trong lập trình Scratch nhé.

Đề bài:

Sử dụng Scratch em hãy viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật trên do người dùng nhập vào từ bàn phím.

Phân tích đầu vào:

Đề bài yêu cầu tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Ta biết hình chữ nhật có hai cạnh: chiều dài và chiều rộng. Ta đặt tên biến cho lần lượt chiều dài và chiều rộng là a và b.

Điều kiện đầu vào:

Hai biến a và b có thể nhận giá trị là các số thực hoặc các số nguyên. Và các giá trị này đều lớn hơn 0.

Mô tả đầu ra:

Kết quả được trình bày theo mẫu: 6 12. Tức là kết quả chu vi đứng trước, kết quả diện tích đứng sau, và 2 kết quả này ngăn cách với nhảu bởi một khoảng trắng (space).

Trình bày các bước làm:

  • Bước 1: Nhập vào chiều dài và chiều rộng cho hình chữ nhật.
  • Bước 2: Tính chu vi và diện tích:
    • Chu vi hình chữ nhật được tính bằng công thức (a + b) * 2.
    • Diện tích hình chữ nhật được tính bằng công thức a * b.
  • Bước 3: Hiển thị kết quả.

Code mẫu tham khảo:

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Minh họa chương trình:

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese