Giải phương trình bậc nhất một ẩn trong Scratch

Trong bài này, thầy sẽ hướng dẫn các em cách Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ấn nhé!

Đề bài:

Bằng ngôn ngữ lập trình Scratch, em hãy giải phương trình bậc nhất một ẩn có dạng: ax + b = 0.

Phân tích đầu vào:

Đề bài yêu cầu ta giải phương trình bậc nhất một ẩn. Trong dạng tổng quát của phương trình bậc nhất, ta cần có 2 biến đầu vào tương ứng với các hệ số của phương trình. Ta đặt biến ứng với hệ số gắn với x là a, đặt biến gắn với hệ số tự do là b.

Điều kiện đầu vào:

Hai biến a và b có thể nhận giá trị là các số thực hoặc các số nguyên.

Mô tả đầu ra:

Kết quả được hiển thị theo khuôn mẫu sau:

 • Nếu phương trình vô nghiệm, hiển thị ra màn hình No
 • Nếu phương trình vô số nghiệm, hiển thị ra màn hình Inf
 • Nếu phương trình có nghiệm thì hiển thị nghiệm đó ra màn hình.

Trình bày các bước làm:

 • Bước 1: Nhập dữ liệu cho 2 biến a và b.
 • Bước 2: Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn dạng: ax + b = 0
  • Trường hợp a ≠ 0, ta có ax + b = 0 ⇔ x = -b/a, do đó phương trình có nghiệm duy nhất là: x = -b/a.
  • Trường hợp a = 0, phương trình ax + b = 0 trở thành 0x + b = 0, khi đó:
   • Khả năng 1: với b = 0 thì phương trình ax + b = 0 có nghiệm đúng mới mọi x ∈ ℝ
   • Khả năng 2: với b ≠ 0, phương trình ax + b = 0 vô nghiệm.
 • Bước 3: Hiển thị kết quả.

Code mẫu tham khảo:

Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Giải phương trình bậc nhất một ẩn

Minh họa chương trình:

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese