Tác giả: Trần Thanh

Khoá học CSS 0

Bài 40: Specificity trong CSS

Specificity trong CSS là gì ? Nếu có hai hoặc nhiều quy tắc CSS xung đột trỏ đến cùng một phần tử, trình duyệt sẽ tuân theo một số quy tắc để xác định...

Khoá học CSS 0

Bài 39: Đơn vị đo trong CSS

Đơn vị CSS CSS có một số đơn vị khác nhau để thể hiện độ dài. Nhiều thuộc tính CSS có giá trị “chiều dài”, chẳng hạn như width, margin, padding, font-size, … Chiều...

Khoá học CSS 0

Bài 38: Bố cục website trong CSS

Bố cục website Một một website thường được chia thành các phần headers, menus, content và footer: Có rất nhiều thiết kế bố trí khác nhau để lựa chọn. Tuy nhiên, cấu trúc trên...

Khoá học CSS 0

Bài 37: Counters – Bộ đếm trong CSS

Bộ đếm CSS là “biến” được duy trì bởi CSS mà giá trị của nó có thể được tăng lên bởi các quy tắc CSS (để theo dõi số lần chúng được sử dụng)....

Khoá học CSS 0

Bài 36: Forms – Biểu mẫu trong CSS

Giao diện của một biểu mẫu HTML có thể được cải thiện hơn với CSS: Tạo kiểu cho các trường đầu vào Sử dụng thuộc tính width để xác định rõ chiều rộng của...

Khoá học CSS 0

Bài 35: Bộ chọn thuộc tính trong CSS

Tạo kiểu cho phần tử HTML với thuộc tính cụ thể Nó có thể tạo kiểu cho phần tử HTML đó có thuộc tính hoặc giá trị thuộc tính cụ thể. Bộ chọn [attribute]...

Khoá học CSS 0

Bài 34: Hình ảnh Sprites trong CSS

Hình ảnh sprites Hình ảnh sprites là một tập hợp các hình ảnh nhỏ được đưa vào một ảnh lớn duy nhất. Một trang web với nhiều ảnh có thể chiếm nhiều thời gian...

Khoá học CSS 0

Bài 33: Thư viện hình ảnh trong CSS

CSS có thể sử dụng để tạo một thư viện hình ảnh. Thư viện hình ảnh Ví dụ này tạo thư viện hình ảnh với CSS: <html> <head> <style> div.gallery { margin: 5px; border:...

Khoá học CSS 1

Bài 32: Dropdowns trong CSS

Dropdown cơ bản Tạo hộp dropdown suất hiện khi người dùng di chuyển chuột qua một phần tử. <style> .dropdown {   position: relative;   display: inline-block; } .dropdown-content {   display: none;   position: absolute;   background-color: #f9f9f9;   min-width: 160px;...

Khoá học CSS 0

Bài 31: Thanh điều hướng ngang trong CSS

Thanh điều hướng ngang Có hai cách để tạo thanh điều hướng ngang. Sử dụng danh sách inline hoặc floating. Danh sách inline Một cách để xây dựng thanh điều hướng ngang là xác...

Khoá học CSS 0

Bài 30: Thanh điều hướng dọc trong CSS

Thanh điều hướng dọc (Vertical Navigation Bar) Để xây dựng một thanh điều hướng dọc, bạn có thể tạo kiểu cho phần tử <a> bên trong danh sách: li a { display: block; width:...

Khoá học CSS 0

Bài 27: Pseudo-elements trong CSS

Pseudo-Elements là gì? Pseudo-element được sử dụng để định kiểu (style) cho một phần được chỉ định của một phần tử. Ví dụ, nó có thể sử dụng để: Định dạng style cho chữ...

Khoá học CSS 0

Bài 26: Pseudo-classes trong CSS

Pseudo-classes là gì? Pseudo-Class để xác định trạng thái đặc biệt của một phần tử. Ví dụ, nó có thể sử dụng để: Định dạng cho một phần tử khi người dùng di chuột...

Khoá học CSS 0

Bài 25: Vùng chọn trong CSS

Bộ tổ hợp trong CSS (CSS Combinators) Lưu ý:Một bộ tổ hợp là mối liên hệ giữa các selector. Bộ chọn CSS có thể có nhiều hơn một bộ chọn. Giữa các bộ chọn...

EnglishVietnamese