Lập trình đa luồng với thread trong Java

Đây là một phần trong nội dung của khoá học tính toán song song và tính toán phân tán.

Mục tiêu của phần này

  • Hiểu được các lập trình đa luồng để thực thi trong tính toán song song
  • Triển khai đa luồng trong Java
  • Hiểu được cách xử lý điều kiện và tránh được tình trạng khoá chết (deadlock) trong lập trình đa luồng
  • Cách tránh gây hư hại các đối tượng chia sẻ bằng cách sử dụng khoá (lock) và điều kiện (condition)
  • Sử dụng đa luồng cho lập trình hoạt ảnh
MultithreadingInJava

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese