Các slide Tin học ứng dụng trong sinh học

Các slide về Tin học ứng dụng trong sinh học giới thiệu cách sử dụng các phần mềm Excel để phân tích, thống kê, ước lượng và so sánh kết quả của các thí nghiệm trong sinh học.

Nội dung

  1. Chương 1 – Cơ sở dữ liệu
  2. Chương 2 – Các hàm thống kê
  3. Chương 3 – Các thống kê cơ bản, tương quan và hồi quy
  4. Chương 4 – Phân tích phương sai, so sánh và kiểm định
  5. Bài tập tin học ứng dụng

Tham khảo thêm

  1. Giáo trình phương pháp thí nghiệm
  2. Giáo trình thiết kế thí nghiệm

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese