Tổng hợp các thuộc tính trong HTML

Tổng hợp tất cả các thuộc tính của các thẻ trong HTML.

Sẽ rất hữu ích như một tài liệu để bạn có thể dễ dàng tra cứu các thuộc tính, cách sử dụng và được dùng cho phần tử nào trong HTML.

Thuộc tính Cho thẻ Mô tả
accept <input> Chỉ định các loại tập tin mà máy chủ chấp nhận (chỉ dành cho thẻ input có type = “file”).
accept-charset <form> Chỉ định kiểu mã hoá ký tự được sử dụng cho form gửi dữ liệu đi.
accesskey Tất cả các thẻ Chỉ định một phím tắt để kích hoạt/ focus vào một phần tử.
action <form> Chỉ định nơi để gửi dữ liệu trên form khi một form được kích nút  gửi.
align Không hỗ trợ trong HTML 5. Chỉ định việc căn chỉnh dữ liệu của các phần tử. (Căn chỉnh nội dung theo các hướng: trái, phải, trên, dưới, trung tâm …). Thường sử dụng trong CSS.
alt <area>, <img>, <input> Chỉ định văn bản thay thế cho các phần tử không hiển thị, ví dụ như phần tử img ta dùng alt để mô tả thông tin cho ảnh để các công cụ tìm kiếm dễ tìm thấy.
async <script> Chỉ định kịch bản không đồng bộ (chỉ cho các script bên ngoài).
autocomplete <form>, <input> Chỉ định một form hoặc một phần tử input có thiết lập thuộc tính autocomplete hay không, ví dụ như gõ vào ô textbox, nếu thiết lập nó sẽ gợi ý các từ đã nhập trước đây.
autofocus <button>, <input>, <keygen>, <select>, <textarea> Xác định các phần tử sẽ tự động nhận focus khi tải lại trang.
autoplay <audio>, <video> Chỉ định âm thanh/video sẽ bắt đầu chạy khi nó đã sẵn sàng.
bgcolor Không hỗ trợ trong HTML 5. Xác định màu nền của một phần tử. Thường sử dụng trong CSS.
border Không hỗ trợ trong HTML 5. Xác định độ  rộng đường giới của một phần từ. Thường dụng trong CSS.
challenge <keygen> Chỉ định các giá trị của phần tử <keygen> được thử trước khi được submit.
charset <meta>, <script> Xác định bộ mã ký tự cho văn bản HTML
checked <input> Chỉ định một phần tử <input> là được chọn khi tải trang (đối với type = “checkbox” hoặc type = “radio”).
cite <blockquote>, <del>, <ins>, <q> Chỉ định một đường dẫn URL giải thích việc trích dẫn/ xóa/chèn văn bản vào.
class Tất cả các thẻ Chỉ định một hoặc nhiều tên class cho một phần tử (đề cập đến 1 class trong 1 stylesheet)
color Không hỗ trợ trong HTML 5. Xác định màu chữ của một phần từ. Thường dùng trong CSS.
cols <textarea> Xác định chiều rộng cột cho phần tử text area.
colspan <td>, <th> Xác định số cột của các ô trong bảng sẽ được gộp lại.
content <meta> Cung cấp giá trị liên quan với http-equiv hoặc thuộc tính name.
contenteditable Tất cả các thẻ Xác định nội dung của một phần tử có thể biên tập được hay không.
contextmenu Tất cả các thẻ Chỉ định bối cảnh cho một phần tử. Các trình đơn ngữ cảnh xuất hiện khi người dùng nhấp chuột phải vào phần tử.
controls <audio>, <video> Xác định trình điều khiển âm thanh/video sẽ được hiển thị (ví dụ như một nút play / pause vv).
coords <area> Xác định tọa độ của một vùng.
data <object> Chỉ định URL của một tài nguyên được sử dụng bởi một đối tượng.
data-* Tất cả các thẻ Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tùy biến riêng cho các trang hoặc ứng dụng.
datetime <del>, <ins>, <time> Xác định thời gian.
default <track> Là thuộc tính kiểu boolean, xác định track này là được kích hoạt nếu người sử dụng không chỉ rõ một track khác thích hợp hơn.
defer <script> Chỉ định rằng script đã được thực thi khi trang đã hoàn thành phân tích (chỉ dành cho kịch bản bên ngoài).
dir Tất cả các thẻ Chỉ định hướng của văn bản cho nội dung trong một phần tử ví dụ trái sang phải, phải sang trái …
dirname <input>, <textarea> Xác định hướng của văn bản khi được submit.
disabled <button>, <fieldset>,<input>, <keygen>, <optgroup>, <option>, <select>, <textarea> Chỉ định một  hoặc một nhóm các phần tử sẽ bị vô hiệu hóa.
download <a>, <area> Chỉ định đích được tải tới khi người dùng nhấn vào một liên kết.
draggable Tất cả các thẻ Chỉ định một phần tử là có thể kéo thả hoặc không.
dropzone Tất cả các thẻ Chỉ định dữ liệu được kéo là sao chép, di chuyển, hoặc liên kết khi thả ra (dùng cho sự kiện kéo thả)
enctype <form> Chỉ định cách thức dữ liệu được mã hóa khi gửi tới máy chủ (chỉ dành cho method = “post”).
for <label>, <output> Chỉ định các phần tử của form của một nhãn hoặc một phép tính có ràng buộc tới
form <button>, <fieldset>, <input>, <keygen>, <label>, <meter>, <object>, <output>, <select>, <textarea> Chỉ định các phần tử được chứa trong một form có tên nào đó.
formaction <button>, <input> Chỉ định nơi để gửi dữ liệu của form khi một form được submit. Chỉ dành cho type = “submit”.
headers <td>, <th> Chỉ định một hoặc nhiều ô ở phần tiêu đề của bảng có liên quan đến với các ô dữ liệu trong bảng.
height <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <object>, <video> Chỉ định chiều cao của phần tử.
hidden Tất cả các thẻ Là thuộc tính boolean, chỉ định một phần tử không được hiển thị.
high <meter> Xác định giá trị một khoảng nào đó và được xem như là một giá trị độ cao.
href <a>, <area>, <base>, <link> Chỉ định URL của trang liên kết đi tới.
hreflang <a>, <area>, <link> Chỉ định ngôn ngữ của tài liệu được liên kết.
http-equiv <meta> Cung cấp phần tiêu đề HTTP cho các thông tin/giá trị của thuộc tính nội dung.
id Tất cả các thẻ Chỉ định một id duy nhất cho một phần tử.
ismap <img> Chỉ định một hình ảnh như một server-side image-map.
keytype <keygen> Chỉ định một thuật toán bảo mật của khóa.
kind <track> Chỉ định loại text của phần tử track.
label <track> Chỉ định tiêu đề của text cho phần tử track.
lang Tất cả các thẻ Chỉ định ngôn ngữ cho phần nội dung của phần tử.
list <input> Đề cập đến phần tử <datalist> mà chứa các giá trị tùy chọn định nghĩa trước cho một phần tử <input>.
loop <audio>, <video> Chỉ định các âm thanh/video sẽ lặp lại một lần nữa, mỗi khi nó chạy hết.
low <meter> Xác định khoảng giá trị thấp cho phần tử meter
manifest <html> Chỉ định vị trí địa chỉ bộ nhớ cache của tài liệu (dùng khi trình duyệt offline).
max <input>, <meter>, <progress> Xác định giá trị lớn nhất cho phần tử.
maxlength <input>, <textarea> Xác định số lượng ký tự tối đa cho phép trong một phần tử.
media <a>, <area>, <link>, <source>, <style> Chỉ định những gì truyền thông / thiết bị các tài liệu liên quan được tối ưu hóa cho.
method <form> Chỉ định các phương thức HTTP để sử dụng khi gửi form-data.
min <input>, <meter> Chỉ định một giá trị tối thiểu.
multiple <input>, <select> Chỉ định rằng người dùng có thể nhập vào nhiều hơn một giá trị.
muted <video> Chỉ định rằng đầu ra âm thanh của video nên được tắt.
name  <button>, <fieldset>, <form>, <iframe>, <input>, <keygen>, <map>, <meta>, <object>, <output>, <param>, <select>, <textarea> Chỉ định tên của phần tử này.
novalidate <form> Chỉ định form không cần kiểm tra tính hợp lệ (validated) trước khi được submit.
onabort <audio>, <embed>, <img>, <object>, <video> Script này được chạy khi hủy bỏ.
onafterprint <body> Script này được chạy sau khi các tài liệu được in.
onbeforeprint <body> Script này được chạy trước khi các tài liệu được in.
onbeforeunload <body> Script này được chạy khi tài liệu sắp được gỡ bỏ.
onblur Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi phần tử bị mất focus.
oncanplay <audio>, <embed>, <object>, <video> Script này được chạy khi một tập tin đã sẵn sàng để bắt đầu (file đã nạp đủ trong bộ để để chạy).
oncanplaythrough <audio>, <video> Script này được chạy khi một tập tin có thể được chạy theo tất cả các cách khác nhau đến kết thúc mà không dừng lại nạp vào bộ đệm.
onchange Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi giá trị của phần tử bị thay đổi.
onclick Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi phần tử  được kích vào.
oncontextmenu Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi một trình đơn ngữ cảnh được kích hoạt
oncopy Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi nội dung của phần tử đang được sao chép.
oncuechange <track> Script to be run when the cue changes in a <track> element
oncut Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi nội dung của phần tử đang được cắt giảm.
ondblclick Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy khi phần tử này được nhấn đúp chuột.
ondrag Có ở tất cả các phần tử. Script này được chạy ở phần cuối của một hoạt động kéo.
ondragend Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi kết thúc một hoạt động kéo.
ondragenter Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một phần tử đã được kéo đến một mục tiêu thả hợp lệ.
ondragleave Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một phần tử rời khỏi một mục tiêu thả hợp lệ
ondragover Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một phần tử đang được kéo qua một mục tiêu thả hợp lệ.
ondragstart Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi bắt đầu một hoạt động kéo.
ondrop Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi yếu tố kéo đang được giảm.
ondurationchange <audio>, <video> Script được chạy khi thay đổi chiều dài của những phương tiện truyền thông.
onemptied <audio>, <video> Script được chạy khi một cái gì xấu xảy ra và tập tin là đột nhiên không có sẵn (như bất ngờ ngắt kết nối).
onended <audio>, <video> Script được chạy khi các phương tiện truyền thông đã  được kết thúc (một sự kiện hữu ích cho những thông điệp như “cảm ơn đã nghe”)
onerror <audio>, <body>, <embed>, <img>, <object>, <script>, <style>, <video> Script được chạy khi một lỗi xảy ra.
onfocus Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi các yếu tố được tập trung.
onhashchange <body> Script được chạy khi đã có những thay đổi trong phần neo của một URL.
oninput Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi các yếu tố đầu vào được sử dụng.
oninvalid Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi các phần tử không hợp lệ.
onkeydown Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi người dùng nhấn một phím bất kỳ.
onkeypress Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi người dùng nhấn một phím bất kỳ.
onkeyup Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một người dùng nhả một phím.
onload <body>, <iframe>, <img>, <input>, <link>, <script>, <style> Script được chạy khi các phần tử được tải xong.
onloadeddata <audio>, <video> Script được chạy khi dữ liệu truyền thông được tải.
onloadedmetadata <audio>, <video> Script được chạy khi siêu dữ liệu (như kích thước và thời gian) được nạp.
onloadstart <audio>, <video> Script được chạy như các tập tin để bắt đầu tải trước khi bất cứ điều gì là thực sự nạp.
onmousedown Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một nút chuột được nhấn xuống trên một phần tử.
onmousemove Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi con trỏ chuột di chuyển trên một phần tử.
onmouseout Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một con trỏ chuột di chuyển khỏi các phần tử.
onmouseover Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một con trỏ chuột di chuyển trên một phần tử.
onmouseup Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một nút chuột được nhấn trên một phần tử.
onmousewheel Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi một bánh xe chuột đang được cuộn trên một phần tử.
onoffline <body> Script được chạy khi trình duyệt bắt đầu làm việc chế độ offline
ononline <body> Script được chạy khi trình duyệt bắt đầu làm việc chế độ online
onpagehide <body> Script được chạy khi người dùng điều hướng ra khỏi một trang.
onpageshow <body> Script được chạy khi người dùng điều hướng đến một trang
onpaste Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi người dùng dán một số nội dung vào một phần tử
onpause <audio>, <video> Script được chạy khi tập tin đa phương tiện bị tạm dừng hoặc bởi người sử dụng hoặc lập trình.
onplay <audio>, <video> Script được chạy khi tập tin đa phương tiện đã sẵn sàng để chạy.
onplaying <audio>, <video> Script được chạy khi tập tin đa phương tiện thực sự đã bắt đầu chạy.
onpopstate <body> Script được chạy khi lịch sử của cửa sổ thay đổi.
onprogress <audio>, <video> Script được chạy khi trình duyệt đang trong quá trình xử lý nhận dữ liệu đa phương tiện
onratechange <audio>, <video> Script được chạy mỗi khi thay đổi tốc độ phát lại (giống như khi người dùng chuyển sang một chế độ chuyển động chậm hoặc chế độ chuyển tiếp nhanh).
onreset <form> Script được chạy khi nút reset trên form được kích chuột.
onresize <body> Script được chạy khi cửa sổ trình duyệt bị thay đổi kích thước.
onscroll Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi thanh cuộn của phần tử được cuộn.
onsearch <input> Script được chạy khi người dùng viết một cái gì đó trong trường search (<input = “search”>).
onseeked <audio>, <video> Script được chạy khi các thuộc tính seeking được thiết lập là false để chỉ tìm kiếm đã kết thúc.
onseeking <audio>, <video> Script được chạy khi các thuộc tính seeking được thiết lập là true để chỉ tìm kiếm được kích hoạt.
onselect Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi các phần tử được chọn.
onshow <menu> Script được chạy khi phần tử <menu> được hiển thị như một menu ngữ cảnh
onstalled <audio>, <video> Script được chạy khi trình duyệt là không thể lấy dữ liệu đa phương tiện vì bất kỳ lý do gì.
onstorage <body> Script được chạy khi vùng lưu trữ web bị cập nhật.
onsubmit <form> Script được chạy khi form được submit.
onsuspend <audio>, <video> Script được chạy khi việc nạp dữ liệu đa phương tiện bị dừng lại trước khi nó hoàn thành việc tải về với bất kỳ lý do gì.
ontimeupdate <audio>, <video> Script được chạy khi các vị trí đang chạy bị thay đổi (như khi người dùng chuyển nhanh đến một điểm khác nhau của tệp tin đa phương tiện)
ontoggle <details> Script được chạy khi người dùng mở hoặc đóng phần tử <details>.
onunload <body> Script được chạy khi một trang đã được giải phóng (hoặc cửa sổ trình duyệt đã bị đóng)
onvolumechange <audio>, <video> Script được chạy mỗi khi âm lượng được thay đổi (bao gồm cả việc thiết lập âm lượng là “tắt tiếng”).
onwaiting <audio>, <video> Script được chạy khi tập tin đa phương tiện đang tạm dừng nhưng dự kiến sẽ tiếp tục (giống như tập tin đa phương tiện dừng để đợi bộ đệm nhiều dữ liệu hơn)
onwheel Có ở tất cả các phần tử. Script được chạy khi con lăn ở giữa chuột cuận lên hoặc xuống trên một phần tử.
open <details> Chỉ định phần thông tin chi tiết sẽ được mở (hiển thị) cho người sử dụng
optimum <meter> Chỉ định giá trị tối ưu cho phần tử meter.
pattern <input> Chỉ định một biểu thức chính quy mà giá trị của phần tử <input> được kiểm tra.
placeholder <input>, <textarea> Chỉ định một gợi ý ngắn mô tả chức năng cho phần tử.
poster <video> Chỉ định một hình ảnh được hiển thị trong khi video được tải về, hoặc cho đến khi người dùng chạm vào nút play.
preload <audio>, <video> Chỉ định các file âm thanh/video có được tải khi trang được tải hay không.
readonly <input>, <textarea> Chỉ định rằng các phần tử được chỉ đọc.
rel <a>, <area>, <link> Xác định mối quan hệ giữa các tài liệu hiện hành và các tài liệu được liên kết.
required <input>, <select>, <textarea> Chỉ định rằng phần tử này phải được điền đầy đủ trước khi form được submit.
reversed <ol> Chỉ định rằng thứ tự danh sách nên giảm dần (9,8,7 …).
rows <textarea> Xác định số lượng dòng có trong một TextArea.
rowspan <td>, <th> Xác định số lượng ô trong một hàng của bảng được gộp
sandbox <iframe> Cho phép thêm các hạn chế đối với các nội dung trong một <iframe>
scope <th> Chỉ định tiêu đề của một ô là một tiêu đề cho một cột, một hàng, hay một nhóm của các cột hoặc các hàng.
scoped <style> Chỉ định các style chỉ áp dụng cho phần tử cha này và các phần tử con của phần tử cha đó.
selected <option> Chỉ định một giá trị được chọn mặc định khi tải trang.
shape <area> Chỉ định hình dạng của phần tử area.
size <input>, <select> Xác định chiều rộng hay số lượng ký tự (cho thẻ <input>) hoặc số lượng hiển thị các giá trị tùy chọn (cho thẻ <select>)
sizes <link> Chỉ định kích thước của tài nguyên được liên kết tới.
span <col>, <colgroup> Xác định số lượng cột được gộp lại thành một.
spellcheck Tất cả các thẻ Chỉ định các phần tử có kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp hay không.
src <audio>, <embed>, <iframe>, <img>, <input>, <script>, <source>, <track>,<video> Chỉ định URL của tập tin đa phương tiện.
srcdoc <iframe> Chỉ định các nội dung HTML của trang hiển thị trong thẻ <iframe>.
srclang <track> Chỉ định ngôn ngữ dữ liệu văn bản của track (được yêu cầu nếu loại = “subtitles”).
start <ol> Chỉ định giá trị bắt đầu của danh sách đầu mục là số.
step <input> Chỉ định bước nhảy với dữ liệu kiểu số  cho trường input, ví dụ step =3, mỗi lần kích giá trị sẽ nhảy là 0,3,6,9…
style Chỉ định style CSS inline cho một phần tử.
tabindex Tất cả các thẻ Chỉ định thứ tự khi ấn phím tab cho một phần tử.
target <a>, <area>, <base>, <form> Xác định đích khi mở các tài liệu liên quan hoặc nơi các form được submit.
title Tất cả các thẻ Thêm thông tin thêm về một phần tử.
translate Tất cả các thẻ Chỉ định nội dung của một phần tử phải được dịch hay không.
type <button>, <embed>, <input>, <link>, <menu>,<object>,<script>, <source>, <style> Chỉ định kiểu của phần tử.
usemap <img>, <object> Chỉ định việc ánh xạ một hình ảnh ở phía client-side image-map.
value <button>, <input>, <li>, <option>, <progress>, <param> Xác định giá trị của các phần tử.
width <canvas>, <embed>, <iframe>, <img>,  <input>, <object>, <video> Xác định chiều rộng của phần tử.
wrap <textarea> Chỉ định cách hiển thị văn bản trong textarea.

Có thể bạn sẽ thích…

1 phản hồi

  1. 28/07/2016

    […] thêm bảng tổng hợp tất cả thẻ trong HTML. Xem thêm bảng tổng hợp tất cả các thuộc tính trong […]

Trả lời

EnglishVietnamese