Các slide Tính toán song song

Đây là bài thuyết trình bao gồm các kiến thức cơ bản của tính toán song song. Bắt đầu với những kiến thức tổng quan, một vài khái niệm và các thuật ngữ tính toán song song, các chủ đề về các kiến trúc song song hoá và tìm hiểu về các mô hình lập trình song song. Các chủ đề này sẽ được đi kèm với các bài thảo luận về một số vấn đề liên quan trong việc thiết kế các chương trình song song hoá. Phần cuối cùng của bài thuyết trình sẽ đi vào nghiên cứu cách song song hoá một số bài toán lập trình tuần tự.

Nội dung
  1. Phần 1: Tổng quan tính toán song song
  2. Phần 2: Chi tiết tính toán song song
  3. Phần 3: Lập trình thư viện MPI
Các nội dung khác liên quan

Có thể bạn sẽ thích…

Trả lời

EnglishVietnamese