Thành thạo Microsoft Excel

20 học viên

Giới thiệu

Khoá học hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm bảng tính Microsoft Excel và ôn tập để luyện thi chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế (MOS)

Những nội dung chính

  • Giới thiệu sử dụng các thao tác cơ bản (giao diện, fill series, ẩn/hiện và thêm/ xoá hàng/ cột/ sheet, tính toán liên kết trên 1 hay nhiều sheet, trên 1 hay nhiều file);
  • Các cách nhập dữ liệu, công thức. Định dạng dữ liệu (số, chữ, ngày tháng)
  • Các hàm Sum, Average, Max, Min, Count, Counta
  • Các hàm toán học (Mod, Int, Round…), các hàm xử lý chuỗi (Left, Right, Mid, &, Concatenate, Len) ứng dụng trong ghép Họ+Tên và ngược lại, các hàm logic (And, Or, Not)
  • Các hàm If, SumIf, AverageIf, CountIf(s), Vlookup, Hlookup; cách dùng địa chỉ tuyệt đối; cách đặt tên miền (vd cho bảng tra cứu), dùng Name Manager
  • Các hàm Rank, hàm xử lý ngày tháng (Date, Month, Year); Các hàm cơ sở dữ liệu (Dsum, Daverage, Dmax, Dmin, Dcount) – cách tạo Miền điều kiện
  • Sắp xếp và lọc dữ liệu; SubTotal
  • Sử dụng các lệnh trong thẻ Home, Insert (chú ý đến Insert Chart)
  • Sử dụng các lệnh trong Page Layout (chú ý thiết lập in vừa khổ giấy, lặp lại tiêu đề ở các trang); các lệnh trong Review (comments) và View (chú ý Arrange All và Freeze Panes)
  • Bài tập và thi thử MOS quốc tế

Hướng dẫn đăng ký khoá học

Giáo viên

Miễn phí
EnglishVietnamese