Tạo báo cáo với Crystal Report trong C#

Giới thiệu Visual Studio đi kèm một công cụ báo cáo rất hữu ích – Crystal Report mà có sẵn cho bạo tạo các báo cáo để hiển thị dữ liệu của bạn lấy...