Bài 14: CSS Icons (Thêm biểu tượng vào trang web)

Cách thêm biểu tượng Cách đơn giản nhất để thêm biểu tượng vào trang HTML của bạn là sử dụng thư viện biểu tượng (icon), chẳng hạn như Font Awesome. Thêm tên của biểu...