Bài 4: Form và dữ liệu người dùng nhập trong PHP

Thẻ Form là một thẻ rất quan trọng trong lập trình Web, chúng được sử dụng để thu thập dữ liệu người sử dụng nhập vào. Trong PHP các biến $_GET và $_POST thường...