Lập trình C

Lập trình C

BT1: Kiến thức bản, lưu đồ và thuật giải

I- Chuẩn bị

1. Kiến thức

 • Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình C
 • Các từ khóa trong ngôn ngữ lập trình
 • Hiểu các bước giải quyết vấn đề.
 • Hiểu các ký hiệu trong lưu đồ (flowchart).

2. Kỹ năng

 • Hiểu biết về tư duy lập trình.
 • Đưa ra giải thuật cho một số bài toán cơ bản.
 • Biết cách mô hình hóa giải thuật (sử dụng flowchart).

II- Bài tập

1. Đọc và hiểu các lưu đồ sau

 • Lưu đồ 1: Tính giá trị A chia cho B

Lược đồ tính A chia B

 • Lưu đồ 2: Giải phương trình bậc nhất ax + b = 0

Lược đồ giải phương trình bậc nhất

 • Lưu đồ 3: Tìm số nguyên tố

Lược đồ tìm số nguyên tố

2. Nêu giải thuật và vẽ lưu đồ để giải quyết các bài toán sau

 1. Giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0
 2. Hiển thị số chẵn từ 0 tới n với n nhập vào (có kiểm tra điều kiện n>0).
 3. Hiển thị các số nguyên tố từ 0 tới n (có kiểm tra điều kiện n>0).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap