Thì hiện tại đơn

THE PRESENT SIMPLE TENSE (THÌ/THỜI HIỆN TẠI ĐƠN) 1. Form (Cấu trúc) a. Affirmative form (Dạng khẳng định) Đối với động từ đặc biệt (am/is/are, can, may, …). Cụ thể: Chủ ngữ là I...