Cài đặt pthread trên Visual Studio

Một dạng lập trình song song chia sẻ bộ nhớ (shared memory) là sử dụng thư viện pthread cho C/C++. Bài này tôi giới thiệu cách tích hợp thư viện pthread trong Visual Studio và chạy thử chương trình tính dãy số Fibonacci.