Hướng dẫn dùng phần mềm Microsoft Teams cho giảng dạy và làm việc trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Teams cho giảng dạy và làm việc trực tuyến với nhiều tính năng quản lý Team, Chat, Lịch làm việc, Họp trực tuyến, Làm việc cộng tác, v.v.