Lỗi Windows 11 mới nhất dẫn đến hàng nghìn thư mục trống

Hệ điều hành Windows 11 dựa trên cùng lõi với Hệ điều hành Windows 10, điều này tạo nên sự ổn định cho hệ điều hành mới, nhưng nó cũng kế thừa một số...