Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT2: Tìm nghiệm phương trình bậc hai

1. Yêu cầu

Viết chương trình C# tìm nghiệm của phương trình bậc hai.
Giải thích:
Trong toán học, phương trình bậc 2 là phương trình có dạng:

Trong đó x là biến hay là giá trị cần tìm của phương trình. Các hệ số a, b, c là các hằng số (a ≠ 0)
Bài toán giải phương trình bậc 2 là bài toán các bạn gặp ở phổ thông. Đầu tiên chúng ta phải tính delta = b2-4ac. Sau đó kiểm tra giá trị delta chúng ta có công thức nghiệm sau:

 • Nếu delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép
 • Nếu delta > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt
 • Nếu delta < 0< thì phương trình vô nghiệm trong tập R


2. Thuật toán


Bước 1: Read giá trị a, b và c 
Bước 2: if b*b - 4*a*c > 0
  /*có hai nghiệm phân biệt*/
  root1 = -b + sqrt (b * b – 4 * a * c) / 2 * a; 
  root2 = -b – sqrt (b * b – 4 * a * c) / 2 * a;
Bước 3: else if b*b - 4*a*c = 0 
  /*có nghiệm kép*/
  root1= root2 = -b/2a
Bước 4: else
  Print phương trình vô nghiệm

3. Lưu đồ thuật giải

Giải thích thuật toán

Thuật toán giải phương trình bậc 2

4. Video hướng dẫn

5. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap