Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT6: Tính tổng dãy số

1. Yêu cầu

Tính tổng của dãy số sau với giá trị x nhập vào từ bàn phím
tong = 1 – x2 / 2! + x4 / 4! – x6 / 6! + x8 / 8! – x10 / 10!
Giải thích:
Nhập vào giá trị x, cần phải tính biểu thức:
tong = 1 – x2 / 2! + x4 / 4! – x6 / 6! + x8 / 8! – x10 / 10!
Trong biểu thức này cần tính:

 • Giá trị của x mũ n
 • và Tính giai thừa n!

Cải tiến:
Tính tổng cho dãy số với giá trị x và số mũ n nhập vào từ bàn phím, hay công thức sẽ là:
tong = 1 – x2 / 2! + x4 / 4! + ….+ (-1)(n-1)* x2(n-1) / 2(n-1)! + (-1)n x2n / 2n!


2. Thuật toán


Bước 1:	Start
Bước 2:	Khai báo biến i, j, x, y, v, gt, tong 
/*
y,v,gt chứa các kết quả tạm 
y = pow (-1, i) x2*i
v = y/gt;
*/ 
Bước 3:	Set tong = 1
Bước 4:	Set gt = 1
Bước 5:	Read x
Bước 6:	Set i = 1
Bước 7:	loop( i <= 5) /*lặp tính tổng*/
Bước 8:	  y = pow (-1, i) * pow (x, 2 * i)
Bước 9:	  Set gt = 1
Bước 10:   Set j = 1
Bước 11:   loop (j <= 2*i) /*phần tính giai thừa*/
Bước 12:	    gt = gt * j;
Bước 13:	    j = j + 1;
Bước 14:   end loop /*hết phần tính giai thừa*/	
Bước 15:   v = y / gt;
Bước 16:   tong = tong + v;
Bước 17:   i = i + 1;
Bước 18: end loop /*hết phần tính tổng*/
Bước 19: Print tong
Bước 20: Stop

3. Lưu đồ thuật giải

Giải thích thuật toán

Thuật toán tính tổng dãy số

4. Video hướng dẫn

5. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap