Lập trình .NET

Lập trình .NET

BT12: Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)

1. Yêu cầu

Viết chương trình C# sử dụng hàm không đệ quy để tìm kiếm giá trị Khóa trong danh sách các số nguyên đã cho bằng cách sử dụng Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search).
Giải thích:
Tìm kiếm tuyến tính là phương pháp tìm kiếm đơn giản nhất. Giá trị tìm kiếm được so sánh với từng phần tử trong danh sách. Nếu giá trị tìm kiếm tồn tại thì tìm kiếm kết thúc và trả về vị trí của phần tử tìm thấy. Nếu kết thúc danh sách mà không so khớp được phần tử nào nghĩa là tìm kiếm đã thất bại và giá trị tìm kiếm không có trong danh sách.


2. Thuật toán


Start
Khai báo array a, found
Read các phần tử mảng a

Read giá trị tìm kiếm
Set found = false;

loop
if giá trị tìm kiếm = 1 phần tử trong mảng
{
  Set found = true
  Print value và vị trí tìm thấy 
  break
}
end loop

if (found == false)
   Print "Không tìm thấy phần tử"
Stop

3. Video hướng dẫn

4. Code

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap